Сургалтын нэр Чиглэл Хугацаа Төрөл
1 “Adsb-gss/10” автомат хамааралтай ажиглалтын системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 24 цаг Танхим
2 “Adsb-gss/10” автомат хамааралтай ажиглалтын системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 14 цаг Танхим
3 “Garex-220” cистемийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 4 хоног /25 цаг/ Танхим
4 “Garex-220” cистемийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 7 хоног /50 цаг/ Танхим
5 Apm-150 ma чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 40 цаг Танхим
6 Apm-150 ma чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 26 цаг Танхим
7 Dvor/dme радио дохиологчуудын бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 2 долоо хоног- 80 цаг Танхим
8 Dvor/dme радио дохиологчуудын бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 1 долоо хоног /40 цаг/ Танхим
9 Irs-20mps 2na радиолокаторын ажиглалтын системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 3 хоног /24 цаг/ Танхим
10 Irs-20mps 2na радиолокаторын ажиглалтын системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 7 хоног /56 цаг/ Танхим
11 Mx one tsw дотоод холбооны станцын ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 5 хоног /40 цаг/ Танхим
12 Radyne vsat hub сансрын холбооны системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 22 цаг Танхим
13 Radyne vsat hub сансрын холбооны системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 14 цаг Танхим
14 Radyne vsat hub сансрын холбооны системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 14 цаг Танхим
15 Rcag хэт богино долгионы радио станцын ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 5 хоног /40 цаг/ Танхим
16 Thales dme-415 зай хэмжих системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 4 хоног /32 цаг/ Танхим
17 Ачаалал шилжүүлэх самбар ба генераторын ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 64 цаг Танхим
18 Ачаалал шилжүүлэх самбар ба генераторын ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 30 цаг Танхим
19 Богино долгионы xk2100, xk2500, xk2900 радио станцын ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 5 хоног /40 цаг/ Танхим
20 Богино долгионы xk2100, xk2500, xk2900 радио станцын ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 3 хоног /26 цаг/ Танхим
21 Дизель-генераторын ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 46 цаг Танхим
22 Дизель-генераторын ашиглалт, засвар үйлчилгээ: давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 26 цаг Танхим
23 Инженер техникийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 3 долоо хоног /104 цаг/ Танхим
24 Мрм-97 маркерын радио нэвтрүүлэгчийн бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээний эрх олгох болон давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 20 цаг Танхим
25 Нислэгийн ярианы бичлэгийн систем (нябс)-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 32 цаг Танхим
26 Нислэгийн ярианы бичлэгийн систем (нябс)-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 12 цаг Танхим
27 Нисэх буудлын мэдээллийн автомат систем (atis)-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 12 цаг Танхим
28 Нисэх буудлын мэдээллийн автомат систем (atis)-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 12 цаг Танхим
29 Нисэхийн суурин цахилгаан холбооны aftn системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 32 цаг Танхим
30 Нисэхийн суурин цахилгаан холбооны aftn системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 12 цаг Танхим
31 Оннб-ын гэрэл суулт, цахилгааны техникчдийн давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 8 хоног /64 цаг/ Танхим
32 Орон нутгийн нисэх буудлын навигацийн тоног төхөөрөмжийн инженер техникийн ажилтнуудын давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 1 долоо хоног /40 цаг/ Танхим
33 Орон нутгийн нисэх буудлын холбооны инженерүүдийн давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 8 хоног /64 цаг/ Танхим
34 Регулятор яркость(ccr) zkpt-7, zkpt-7, mcr-iii8 hpt 20008 tcr, алсын удирдлага хяналтын ams-18 agl-50, alcms-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 1 долоо хоног /41 цаг/ Танхим
35 Тоон радио релейны станцын бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 18 цаг Танхим
36 Тоон радио релейны станцын бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээ: давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 12 цаг Танхим
37 Тхнүа-ны холбооны хэсгийн инженер техникийн ажилтнуудын давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 64 цаг Танхим
38 Холимог тэжээлийн системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 5 хоног /39 цаг/ Танхим
39 Холимог тэжээлийн системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 3 хоног /22 цаг/ Танхим
40 Цаг уурын автоматжуулсан системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 24 цаг Танхим
41 Цаг уурын автоматжуулсан системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 24 цаг Танхим
42 Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 3 хоног /24 цаг/ Танхим
43 Цахилгаан хангамжийн систем, байгууламжууд, тэдгээрийн ашиглалт, заавар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 8 хоног /64 цаг/ Танхим
44 Цахилгаан хангамжийн систем, байгууламжууд, тэдгээрийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 40 цаг Танхим
45 Цахилгаан хангамжийн систем, байгууламжууд, тэдгээрийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 8 хоног /64 цаг/ Танхим
46 Шилэн кабель, хэмжүүрийн багаж болон оптик нягтруулгын төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 28 цаг Танхим
47 Шилэн кабель, хэмжүүрийн багаж болон оптик нягтруулгын төхөөрөмжийн давтан сургалт Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ 16 цаг Танхим
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв