Үзэх Төрөл Утга Дугаар Огноо Үзэх
1 ИНЕГ-ын даргын тушаал Дүрэм шинэчлэн батлах тухай А/45 2021.04.02
2 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг батлах тухай 771 2008.12.05
3 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн өгөгдөл, нисэхийн мэдээллээр хангах ерөнхий журам", "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг Нисэхийн өгөгдөл, нисэхийн мэдээллээр хангах мэдээлэгч нарын жагсаалт"-ыг шинэчлэн батлах тухай А/300 2020.05.26
4 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах журам"-ыг батлах тухай А/620 2015.10.02
5 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнуудад мэргэжлийн зэрэг олгох журам" А/981 2019.10.19
6 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийн удирдагчийн мэргэжлийн үнэмлэх, зэрэглэл эзэмшигчдийн ур чадвар хадгалах журам"-ыг батлах тухай А/498 2018.08.08
7 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх журам", "Аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагчийн сургалт, дадлагын журам", "Осол, ноцтой зөрчил, зөрчлийн мэдээллийн журам", "Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо-/SMS/-ыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө"-г батлах тухай А/119 2010.04.20
8 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үед агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах журам" батлах тухай А/450/167 2011.12.13
9 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бичлэгийн системийг ашиглах журам"-ыг батлах тухай А/285/A/06 2017.05.08
10 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/837/267 2018.12.17
11 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам"-ыг батлах тухай А/876/135 2016.12.15
12 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай A/591 2018.09.18
13 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нисдэг тэрэгний нислэгний зохицуулалтын журам"-ыг батлах тухай 527 2003.12.02
14 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Иргэний агаарын хөлгийн онцгой үүргийн нислэгийн журам" батлах тухай 403/356 2004.10.21
15 ИНЕГ-ын даргын тушаал Чанарын хяналтын журам 2019.12.02
16 ИНЕГ-ын даргын тушаал Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын журам 2015.05.06
17 ИНЕГ-ын даргын тушаал Нислэгийн онцгой нөхцөл, байдал болон осол, зөрчлийн талаар мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах журам 2018.08.01
18 ИНЕГ-ын даргын тушаал Түр аэродромд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлэх журам 2008.08.26
19 ИНЕГ-ын даргын тушаал Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ерөнхий журам 2017.03.30
20 ИНЕГ-ын даргын тушаал Шалгалтын нислэгт тавигдах шаардлагуудыг шинэчлэн батлах тухай А/670 2015.10.20
21 ИНЕГ-ын даргын тушаал Архивын ажлыг эрхлэн хөтлөх заавар, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай А/415 2016.06.13
22 ИНЕГ-ын даргын тушаал Журам шинэчлэн батлах тухай А/828 2016.11.30
23 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Дижитал шилжилт" стратеги төлөвлөгөө батлах тухай А/1022 2019.12.09
24 ИНЕГ-ын даргын тушаал МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ / Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ олгох /шинэчлэх/-ыг хүссэн өргөдлийн маягт ИНЕГ-0141/01/ А/13 2011.01.17
© 2022 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв