Үзэх Төрөл Агуулга Дугаар Огноо Үзэх
1 ИНЕГ-ын даргын тушаал Кибер аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны дотоод журам батлах тухай А/113 2023.04.18
2 ИНЕГ-ын даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/71 2023.03.29
3 ИНЕГ-ын даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/70 2023.03.29
4 ИНЕГ-ын даргын тушаал Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай А/69 2023.03.29
5 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/62 2023.03.23
6 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай А/58 2023.03.22
7 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/57 2023.03.22
8 ИНЕГ-ын даргын тушаал Иргэний нисэхийн дүрмийн маягт батлах тухай А/56 2023.03.22
9 ИНЕГ-ын даргын тушаал Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнуудад мэргэжлийн зэрэг олгох журам, мэргэжлийн зэргийн шалгалтын комиссыг шинэчлэн батлах тухай А/55 2023.03.22
10 ИНЕГ-ын даргын тушаал Иргэний нисэхийн дүрмийн зөвлөмжийн цуврал батлах тухай А/54 2023.03.21
11 ИНЕГ-ын даргын тушаал Эцэг, эхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/53 2023.03.20
12 ИНЕГ-ын даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/50 2023.03.17
13 ИНЕГ-ын даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/49 2023.03.17
14 ИНЕГ-ын даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/48 2023.03.17
15 ИНЕГ-ын даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/47 2023.03.17
16 ИНЕГ-ын даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/46 2023.03.17
17 ИНЕГ-ын даргын тушаал Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай А/45 2023.03.17
18 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухай А/40 2023.03.13
19 ИНЕГ-ын даргын тушаал Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай А/38 2023.03.10
20 ИНЕГ-ын даргын тушаал Бараа хүлээн авах комисс томилох тухай А/39 2023.03.10
21 ИНЕГ-ын даргын тушаал Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай А/37 2023.03.03
22 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/35 2023.03.03
23 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/30 2023.03.02
24 ИНЕГ-ын даргын тушаал Тушаал хүчингүй болгох тухай А/23 2023.02.17
25 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ерөнхий эргүүл ажиллуулах тухай А/21 2023.02.17
26 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/20 2023.02.16
27 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/19 2023.02.16
28 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/18 2023.02.16
29 ИНЕГ-ын даргын тушаал Үнэлгээний баг байгуулах тухай А/16 2023.02.14
30 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/07 2023.01.26
31 ИНЕГ-ын даргын тушаал Тушаал хүчингүй болгох тухай А/23 2023.02.17
32 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ерөнхий эргүүл ажиллуулах тухай А/21 2023.02.17
33 ИНЕГ-ын даргын тушаал Журам шинэчлэн батлах тухай А/13 2023.02.08
34 ИНЕГ-ын даргын тушаал Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/318 2022.11.11
35 ИНЕГ-ын даргын тушаал Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/270 2022.10.14
36 ИНЕГ-ын даргын тушаал Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай А/228 2022.08.26
37 ИНЕГ-ын даргын тушаал Санхүү, хүний нөөцийн систем ашиглах журам батлах тухай А/195 2022.07.08
38 ИНЕГ-ын даргын тушаал Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн, удирдамжийг шинэчлэн батлах тухай А/194 2022.07.08
39 ИНЕГ-ын даргын тушаал Ерөнхий эргүүл ажиллуулах тухай А/192 2022.07.07
40 ИНЕГ-ын даргын тушаал Тушаал хүчингүй болгох тухай А/185 2022.06.30
41 ИНЕГ-ын даргын тушаал Автомашины гүйлтийн лимитийн хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай А/183 2022.06.30
42 ИНЕГ-ын даргын тушаал Нислэгийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай А/143 2022.05.20
43 ИНЕГ-ын даргын тушаал Нислэгийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай А/126 2022.05.13
44 ИНЕГ-ын даргын тушаал Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/103 2022.05.05
45 ИНЕГ-ын даргын тушаал Журам батлах тухай А/102 2022.05.05
46 ИНЕГ-ын даргын тушаал Журам шинэчлэн батлах тухай А/100 2022.05.05
47 ИНЕГ-ын даргын тушаал Даргын шуурхай зөвлөгөөний бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/83 2022.04.29
48 ИНЕГ-ын даргын тушаал Хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай А/82 2022.04.29
49 ИНЕГ-ын даргын тушаал Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай А/80 2022.04.21
50 ИНЕГ-ын даргын тушаал Гадаад тэтгэлэгт сургалтад хамруулах тухай А/79 2022.04.21
51 ИНЕГ-ын даргын тушаал Гадаад сургалтад хамруулах тухай А/78 2022.04.21
52 ИНЕГ-ын даргын тушаал Гадаад сургалтад хамруулах тухай А/68 2022.04.04
53 ИНЕГ-ын даргын тушаал Гадаад сургалтад хамруулах тухай А/58 2022.03.25
54 ИНЕГ-ын даргын тушаал Журам батлах тухай А/50 2022.03.22
55 ИНЕГ-ын даргын тушаал Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай А/34 2022.03.17
56 ИНЕГ-ын даргын тушаал Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай А/32 2022.03.15
57 ИНЕГ-ын даргын тушаал Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/29 2022.03.14
58 ИНЕГ-ын даргын тушаал Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/01 2022.01.03
59 ИНЕГ-ын даргын тушаал Дүрэм шинэчлэн батлах тухай А/45 2021.04.02
60 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг батлах тухай 771 2008.12.05
61 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн өгөгдөл, нисэхийн мэдээллээр хангах ерөнхий журам", "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг Нисэхийн өгөгдөл, нисэхийн мэдээллээр хангах мэдээлэгч нарын жагсаалт"-ыг шинэчлэн батлах тухай А/300 2020.05.26
62 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах журам"-ыг батлах тухай А/620 2015.10.02
63 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнуудад мэргэжлийн зэрэг олгох журам" А/981 2019.10.19
64 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийн удирдагчийн мэргэжлийн үнэмлэх, зэрэглэл эзэмшигчдийн ур чадвар хадгалах журам"-ыг батлах тухай А/498 2018.08.08
65 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх журам", "Аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагчийн сургалт, дадлагын журам", "Осол, ноцтой зөрчил, зөрчлийн мэдээллийн журам", "Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо-/SMS/-ыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө"-г батлах тухай А/119 2010.04.20
66 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үед агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах журам" батлах тухай А/450/167 2011.12.13
67 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний бичлэгийн системийг ашиглах журам"-ыг батлах тухай А/285/A/06 2017.05.08
68 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/837/267 2018.12.17
69 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам"-ыг батлах тухай А/876/135 2016.12.15
70 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай A/591 2018.09.18
71 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Нисдэг тэрэгний нислэгний зохицуулалтын журам"-ыг батлах тухай 527 2003.12.02
72 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Иргэний агаарын хөлгийн онцгой үүргийн нислэгийн журам" батлах тухай 403/356 2004.10.21
73 ИНЕГ-ын даргын тушаал Чанарын хяналтын журам 2019.12.02
74 ИНЕГ-ын даргын тушаал Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын журам 2015.05.06
75 ИНЕГ-ын даргын тушаал Нислэгийн онцгой нөхцөл, байдал болон осол, зөрчлийн талаар мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах журам 2018.08.01
76 ИНЕГ-ын даргын тушаал Түр аэродромд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлэх журам 2008.08.26
77 ИНЕГ-ын даргын тушаал Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ерөнхий журам 2017.03.30
78 ИНЕГ-ын даргын тушаал Шалгалтын нислэгт тавигдах шаардлагуудыг шинэчлэн батлах тухай А/670 2015.10.20
79 ИНЕГ-ын даргын тушаал Архивын ажлыг эрхлэн хөтлөх заавар, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай А/415 2016.06.13
80 ИНЕГ-ын даргын тушаал Журам шинэчлэн батлах тухай А/828 2016.11.30
81 ИНЕГ-ын даргын тушаал "Дижитал шилжилт" стратеги төлөвлөгөө батлах тухай А/1022 2019.12.09
82 ИНЕГ-ын даргын тушаал МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ / Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ олгох /шинэчлэх/-ыг хүссэн өргөдлийн маягт ИНЕГ-0141/01/ А/13 2011.01.17
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв