Үзэх Төрөл Агуулга Дугаар Огноо Үзэх
1 ИНҮТ-ийн төлөвлөгөө Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2024 онд зохион байгуулах Олон нийтийн арга хэмжээний төлөвлөгөө 2024.03.26
2 ИНҮТ-ийн төлөвлөгөө Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан 2022.12.20
3 ИНҮТ-ийн төлөвлөгөө Нисэхийн сургалтын төвийг бүс нутгийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц олон улсын нисэхийн сургалт, дадлагын цогцолбор болгон өргөжүүлэх ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2023.01.30
4 ИНҮТ-ийн төлөвлөгөө Навигацийн үзлэг шалгалтыг хийж, үр дүн, шаардлагатай асуудлыг шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн төлөвлөгөө 2023.01.30
5 ИНҮТ-ийн төлөвлөгөө Мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлын хэсгийн төлөвлөгөө 2023.01.31
6 ИНҮТ-ийн төлөвлөгөө ИНҮТ-ийн хүний нөөцийг сургаж хөгжүүлэх, дадлагажуулах дунд хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийн хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө 2023.02.07
7 ИНҮТ-ийн төлөвлөгөө Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай" 253 дугаар тушаалаар өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2019.07.26
8 ИНҮТ-ийн төлөвлөгөө Гамшгаас хамгаалах штабын 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2023.01.16
9 ИНҮТ-ийн төлөвлөгөө Иргэний нисэхийн үндэсний төв, түүний харьяа алба, салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, тайлагнах хуваарь 2023.03.15
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв