Сургалтын нэр
Орон нутгийн нисэх буудлын холбооны инженерүүдийн давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
8 хоног /64 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Орон нутгийн инженер техникийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг хадгалах, сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд