Сургалтын нэр
Нислэгийн ярианы бичлэгийн систем (нябс)-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
12 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад Нислэгийн ярианы бичлэгийн системийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, алсын хэрэглэгчдийн хянах, зааварлах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон Орон нутгийн нисэх буудлын инженер, техникийн ажилтнууд