Үзэх Төрөл Утга Дугаар Огноо Үзэх
1 Засгийн газрын тогтоол Иргэний нисэхийн улсын хяналтын дүрэм 83 2002.05.01
2 Засгийн газрын тогтоол Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дүрэм 258 2015.06.22
3 Засгийн газрын тогтоол Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр 175 2007.07.10
4 Засгийн газрын тогтоол Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр 120 2018.05.02
5 Засгийн газрын тогтоол Агаарын зайг нисэхэд ашиглах ерөнхий журам 52 2018.02.14
© 2022 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв