Сургалтын нэр
Ачаалал шилжүүлэх самбар ба генераторын ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
30 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад дизель генераторууд, ачаалал шилжүүлэх самбаруудын бүтэц, ажиллах зарчим, холболтын схемийг сэргээн судалж, засвар үйлчилгээ хийх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох дадал чадварыг дээшлүүлэх түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон Орон нутгийн нисэх буудлын инженер, техникийн ажилтнууд