Сургалтын нэр
Нисэхийн суурин цахилгаан холбооны aftn системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
12 цаг
Төрөл
Танхим
Сургалтын зорилго
 
Суралцагчдад нисэхийн суурин цахилгаан холбооны AFTN системийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, алсын хэрэглэгчийг хянах, зааварлах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.
 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд