Үзэх Төрөл Агуулга Дугаар Огноо Үзэх
1 Зам тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал "Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр" батлах тухай 94 2016.04.14
2 Зам тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал Агаарын хөлгийн осол, сүйрлийн үед ажиллах журам 33/216 2010.06.17
3 Зам тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал Улсын агаарын хөлгөөр онцгой үүргийн нислэг үйлдэх журам 01/304 2020.04.24
4 Зам тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам 390/180 2007.11.08
5 Зам тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал "Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 170 2018.08.09
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв