Сургалтын нэр Чиглэл Хугацаа Төрөл
1 Агаарын хөлгийн хамгаалалтын ажилтнуудад зориулсан сургалтын стандарт хөтөлбөр Аюулгүй байдал, аюултай ачаа 7 хоног /56 цаг/ Танхим
2 Аюулгүй байдлын ажилтнуудад зориулсан аюултай ачааны онолын сургалт Аюулгүй байдал, аюултай ачаа 3 хоног /24 цаг/ Танхим
3 Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөлгүй агаарын тээвэрлэгчийн ажилтнуудад зориулсан аюултай ачааны сургалт Аюулгүй байдал, аюултай ачаа 3 хоног /24 цаг/ Танхим
4 Газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан аюулгүй байдлын анхан шатны сургалт Аюулгүй байдал, аюултай ачаа 5 хоног /40 цаг/ Танхим
5 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын харуул шалгагч нарын давтан сургалтын хөтөлбөр Аюулгүй байдал, аюултай ачаа 7 хоног /56 цаг/ Танхим
6 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын шалгагч харуул нарт зориулсан сургалт Аюулгүй байдал, аюултай ачаа 2 долоо хоног /72 цаг/ Танхим
7 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлынажилтан бэлтгэх суурь сургалт Аюулгүй байдал, аюултай ачаа 2 долоо хоног /112 цаг/ Танхим
8 Тээвэр зуучийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан аюултай ачааны онолын сургалт Аюулгүй байдал, аюултай ачаа 3 хоног /24 цаг/ Танхим
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв