Сургалтын нэр
Dvor/dme радио дохиологчуудын бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
1 долоо хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим
Сургалтын зорилго
 
Суралцагчидад VRB 52D DVOR, LDB-102 DME радио дохиолгчуудын техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, газрын хэмжилт шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, удирдах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.
 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд