Сургалтын нэр
Тоон радио релейны станцын бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээ: давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
12 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад бие даасан нөөц дамжуулах орчин болох тоон радио релэйны станцын техник үйлчилгээг хийх, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, хэмжилт шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, удирдах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах мэдлэг чадвар, дадлагыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон Орон нутгийн нисэх буудлын инженер, техникийн ажилтнууд