Сургалтын нэр
Dvor/dme радио дохиологчуудын бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
2 долоо хоног- 80 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчид нь ИКАО Хавсралт 10 Боть 1, ДОК 8071 болон ИНД -171-т заагдсан техникийн бүрэн байдлыг хангах ажиллах, DVOR/DME радио дохиологчуудын бүтэц, ажиллах зарчим, холболтын системийг судалж, засвар үйлчилгээ хийх, хэмжилт тохиргоо хийх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, мэдлэг чадвар дадлагатай болно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон ОННБ-ын инженер техникийн ажилтнууд