Сургалтын нэр Чиглэл Хугацаа Төрөл
1 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны давтан сургалт Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ 3 хоног /24 цаг/ Танхим
2 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны сургалт Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ 10 долоо хоног /308 цаг/ Танхим
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв