Үзэх Төрөл Агуулга Дугаар Огноо Үзэх
1 Цахим бодлогын баримт бичиг ЗТХЯ-ны дижитал шилжилт хийх ажлын хэсгийн төлөвлөгөө 2021.01.27
2 Цахим бодлогын баримт бичиг ЗТХ-ийн сайдын 2021 оныг "Техник, технологийн шинэчлэлт-цахим шилжилтийн жил" болгон зарлах тухай тушаал А/01 2021.01.04
3 Цахим бодлогын баримт бичиг Зам, тээврийн салбар дах цахим шилжилт
4 Цахим бодлогын баримт бичиг ИНЕГ-ын даргын "Дижитал шилжилт" стратеги төлөвлөгөө батлах тухай тушаал А/1022 2019.12.09
5 Цахим бодлогын баримт бичиг ИНЕГ-ын даргын "Дижитал шилжилт" хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай тушаал А/02 2021.01.08
6 Цахим бодлогын баримт бичиг ЗТХ-ийн сайдын Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хангуулах зарим арга хэмжээний тухай тушаал А/23 2021.02.18
7 Цахим бодлогын баримт бичиг ЗТХ-ийн сайдын ажлын хэсгийн тушаал А/08 2021.02.01
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв