Сургалтын нэр
“Garex-220” cистемийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
4 хоног /25 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад “GAREX-220” системийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засвар үйлчилгээг хийх, газрын хэмжилт шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, удирдах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон ОННБ-ын инженер техникийн ажилтнууд