Сургалтын нэр
Тоон радио релейны станцын бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
18 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад бие даасан нөөц дамжуулах орчин болох тоон радио релэйны станцын бүтэц, ажиллах зарчмыг танилцуулж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, тест хэмжилтийг хийх, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг чадвар, дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон Орон нутгийн нисэх буудлын инженер, техникийн ажилтнуу