Сургалтын нэр
Radyne vsat hub сансрын холбооны системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
14 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад сансрын холбооны системд тест, хэмжилт тохиргоо гүйцэтгэх, хэрэглэгчийн интерфейсүүд болон тэдгээрийн холболт тохиргоо, техник үйлчилгээг хийх, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх засварлах, станцын найдвартай хэвийн ажиллагааг ханган ажиллах мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон ОННБ-ын инженер техникийн ажилтнууд