Үзэх Төрөл Агуулга Дугаар Огноо Үзэх
1 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/71 2023.06.05
2 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай А/164 2022.09.02
3 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Нэгдсэн менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх тухай А/145 2022.06.17
4 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай А/69 2023.05.09
5 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Тоног төхөөрөмж ашиглах тухай А/68 2023.05.02
6 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Шатахууны норм батлах тухай А/67 2023.04.28
7 ИНҮТ-ийн даргын тушаал “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудал дахь Шатахуун хангалтын албаны ажилтнуудын хөдөлмөр хамгааллын ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн эдэлгээний нормыг шинэчлэн батлах тухай А/66 2023.05.09
8 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/65 2023.04.28
9 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Орон нутгийн нисэх буудлуудын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэх тухай А/64 2023.04.28
10 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/63 2023.04.28
11 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтад хамруулах тухай А/62 2023.04.28
12 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтад хамруулах тухай А/61 2023.04.25
13 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтад хамруулах тухай А/60 2023.04.21
14 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/59 2023.04.20
15 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай А/57 2023.04.19
16 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтад хамруулах тухай А/56 2023.04.18
17 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Хөлсөөр ажиллуулах журам, гэрээний загвар батлах тухай А/55 2023.04.14
18 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Навигацийн үзлэг явуулах тухай А/54 2023.04.13
19 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай А/53 2023.04.11
20 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтад хамруулах тухай А/52 2023.04.10
21 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай А/50 2023.04.10
22 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай А/49 2023.04.10
23 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтад хамруулах тухай А/48 2023.04.07
24 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47 2023.04.06
25 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай А/46 2023.04.05
26 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээ тогтоох тухай А/45 2023.04.05
27 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Техник, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай А/44 2023.04.04
28 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай А/43 2023.04.04
29 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтад хамруулах тухай А/42 2023.03.31
30 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай А/41 2023.03.31
31 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай А/40 2023.03.31
32 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай А/39 2023.03.31
33 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Чанарын гарын авлага шинэчлэн батлах тухай А/37 2023.03.30
34 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай А/36 2023.03.30
35 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Устгалын комиссын бүрэлдэхүүн шинэчлан батлах тухай А/35 2023.03.30
36 ИНҮТ-ийн даргын тушаал “Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын үйл ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулах тухай А/34 2023.03.30
37 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтын төлбөр шилжүүлэх тухай А/33 2023.03.23
38 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/32 2023.03.20
39 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Техник, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай А/31 2023.03.20
40 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай А/27 2023.03.14
41 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтад хамруулах тухай А/26 2023.03.13
42 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулах тухай А/25 2023.03.09
43 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулах тухай А/24 2023.03.02
44 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ерөнхий заавар батлах тухай А/23 2023.03.06
45 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Байгууллагын тэмдэг түшиг ажилтныг томилох тухай А/22 2023.03.02
46 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/21 2023.03.02
47 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сул зогсолт хэсэгчлэн зарласан хугацааг сунгах тухай А/20 2023.02.28
48 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам батлах тухай А/19 2023.02.17
49 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай А/18 2023.02.15
50 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай А/17 2023.02.14
51 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилох тухай А/16 2023.02.07
52 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үйлдвэрлэлийн технологи, нийтийн үйчилгээний зориулалтаар ашиглах автомашины гүйлтийн лимитийг батлах тухай А/15 2023.01.31
53 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/14 2023.01.16
54 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/13 2023.01.16
55 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/12 2023.01.16
56 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/11 2023.01.16
57 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/10 2023.01.16
58 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/09 2023.01.13
59 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/08 2023.01.13
60 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07 2023.01.13
61 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06 2023.01.13
62 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай А/05 2023.01.13
63 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/04 2023.01.12
64 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/03 2023.01.11
65 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Байгууллагын тэмдэх түших ажилтныг түр томилох тухай А/02 2023.01.06
66 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Нисэх буудлын хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх үнэмлэхний хураамж батлах тухай А/01 2023.01.02
67 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Хашаа барих Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/371 2021.09.30
68 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Аянга комисс томилох тухай А/370 2021.09.30
69 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Covid нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслийн нормыг шинэчлэн батлах тухай А/365 2021.09.29
70 ИНҮТ-ийн даргын тушаал ХАБЭА орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/364 2021.09.29
71 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Шатахууны норм батлах тухай А/363 2021.09.29
72 ИНҮТ-ийн даргын тушаал НСТ Журам батлах тухай А/362 2021.09.27
73 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн багийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай А/357 2021.09.22
74 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/356 2021.09.22
75 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/354 2021.09.22
76 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай Цаг уур А/348 2021.09.22
77 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай Цамхаг А/347 2021.09.22
78 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай МХ ONE А/346 2021.09.21
79 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Бүрэлдэхүүн өөрчлөх тухай А/340 2021.09.10
80 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Тушаал өөрчлөлт оруулах тухай А/339 2021.09.10
81 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Лаборатори журам батлах тухай А/337 2021.09.10
82 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Журам шинэчлэн батлах тухай А/334 2021.09.09
83 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Навигацийн үзлэг зохион байгуулах тухай А/332 2021.09.08
84 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/331 2021.09.08
85 ИНҮТ-ийн даргын тушаал АБХА-ны ажилтнуудын хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн эдэлгээний нормыг батлах тухай А/327 2021.09.03
86 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн, удирдамжийг батлах тухай А/326 2021.09.03
87 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Хөтөлбөр батлах тухай А/324 2021.09.03
88 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Шинжилгээ авах багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай А/323 2021.09.02
89 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/319 2021.09.02
90 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс А/314 2021.08.31
91 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс - лиценз сунгах А/313 2021.08.31
92 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс С.Булганцэрэн А/310 2021.08.26
93 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс Д.Отгонхүү А/309 2021.08.26
94 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Журам батлах тухай НХҮА А/308 2021.08.23
95 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үйлдвэрлэлийн шуурхай зөвлөгөөний бүрэлдэхүүн, журмыг шинэчлэн батлах тухай А/304 2021.08.16
96 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/303 2021.08.16
97 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай С.Урангоо А/302 2021.08.16
98 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээ шинэчлэн тогтоох ОХЗЛ А/258 2021.07.08
99 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Гэрэл суултын системийн хураамж тогтоох тухай А/257 2021.07.08
100 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Аэродром орчмын шувуу мал амьтдыг хянах үйл ажиллагааны стандарт боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн удирдамж батлах А/252 2021.07.08
101 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг байгуулах А/251 2021.07.08
102 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах наадам А/250 2021.07.08
103 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдэд ажиллах мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай А/241 2021.07.02
104 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах Сургалт зохион байгуулах А/240 2021.07.01
105 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах ИНҮТ-дээвэр гадна фасад А/238 2021.07.01
106 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах өндөр хүчдэлийн цэнэг шавхагч батерей нийлүүлэх А/237 2021.07.01
107 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах АБХА нохойн байр, хамгаалалтын хашаа А/236 2021.07.01
108 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах А/235 2021.06.30
109 ИНҮТ-ийн даргын тушаал ИНҮТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангуулах ажлын хэсэг байгуулах А/233 2021.06.28
110 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Шинэ нисэх буудлын шатахуун хамгамжийн албаны индексийг батлах А/232 2021.06.28
111 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Шинэ нисэх буудлын шатахуун хангалтын албаны шатахууны шүүр нийлүүлэх үнэлгээний хороо байгуулах А/231 2021.06.28
112 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээ түр хугацаанд тогтоох тухай А/227 2021.06.25
113 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай - Хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төв А/224 2021.06.23
114 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Техник, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилох, журам батлах тухай АНҮГ А/222 2021.06.22
115 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай ЧХОУНБ, БУОУНБ А/219 2021.06.18
116 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Техникийн комиссын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай ССТ А/218 2021.06.15
117 ИНҮТ-ийн даргын тушаал ҮХБ - АНҮ-ний тоног төхөөрөмжийн систем А/216 2021.06.15
118 ИНҮТ-ийн даргын тушаал ҮХБ - ярианы бичлэгийн системийн 4 иж бүрдэл А/215 2021.06.15
119 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/208 2021.06.07
120 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - цэцэрлэг тохижилт тоног төхөөрөмж А/207 2021.06.07
121 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Спорт тохижилт, тоног, төхөөрөмж А/206 2021.06.07
122 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - Спорт цогцолбор нэмэлт ажил А/205 2021.06.07
123 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Бараа материал худалдах, шилжүүлэх тухай А/204 2021.06.04
124 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Тооллогын комисс байгуулах тухай А/203 2021.06.04
125 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай А/202 2021.06.04
126 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Аюулгүйн хамгаалалтын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх, ажиллах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/174 2021.05.24
127 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - лиценз нийлүүлэгч А/170 2021.05.24
128 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - ЧХОУНБ шилэн кабель А/134 2021.05.19
129 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - гэрэл суулт А/133 2021.05.19
130 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - алсын удирдлага А/132 2021.05.19
131 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай - ХНАА хувцас А/131 2021.05.19
132 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай - тасралтгүй тэжээлийн системийн сэлбэг А/130 2021.05.19
133 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтад хамруулах тухай - нохой хөтлөгч А/127 2021.05.19
134 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Журам батлах тухай - Цахим хуудас ажиллуулах тухай А/125 2021.05.18
135 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, хамруулах тухай - аюулгүй байдлын чанарын хяналтын мэдлэг А/124 2021.05.18
136 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - Алтай А/123 2021.05.17
137 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - Ховд А/122 2021.05.17
138 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - Доной А/121 2021.05.17
139 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - интернет үйлчилгээ А/120 2021.05.17
140 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - БУОУНБ А/119 2021.05.17
141 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - ARCGIS DESKTOR А/118 2021.05.17
142 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - Гурвансайхан А/117 2021.05.17
143 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - Ховд А/116 2021.05.17
144 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Журамд өөрчлөлт оруулах тухай ХНАА, НХҮА, НМҮА А/114 2021.05.14
145 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - ГТҮ, ШХА-нд сэлбэг нийлүүлэх А/113 2021.05.14
146 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - аэродромын будгийн машин А/112 2021.05.13
147 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - хүйтэн асфальт А/111 2021.05.13
148 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - аэродромын цэвэрлээгийн шүүр, плугны резин А/110 2021.05.13
149 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - даралт хэмжигч нийлүүлэх А/109 2021.05.13
150 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - БУОУНБ-ын дулааны шугам засвар А/108 2021.05.13
151 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - постуудын засвар А/107 2021.05.13
152 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - лиценз сунгах А/106 2021.05.13
153 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - аэродромын засвар арчлалт Алтай Доной А/105 2021.05.13
154 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - ХНАА-ны ДП-2Б засвар А/104 2021.05.11
155 ИНҮТ-ийн даргын тушаал БУОУНБ-ын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай А/103 2021.05.11
156 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - тасралтгүй тэжээлийн систем А/102 2021.05.07
157 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай НМҮ-ийн автомат систем А/101 2021.05.07
158 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай - аэродромын үйл ажиллагааны А/82 2021.05.03
159 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай - аэродромын инженер А/81 2021.05.03
160 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамруулах тухай - мэдээлэгчийн А/80 2021.05.03
161 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай - тэжээлийн системийн сэлбэг А/79 2021.05.03
162 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай ССТ А/78 2021.04.29
163 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Комисс томилох тухай - үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарсан үед шалтгаан тогтоох акт дүгнэлт гаргах А/76 2021.04.21
164 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай - үзлэгийн тоног төхөөрөмж А/74 2021.04.09
165 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - Дэлүүнболдог А/73 2021.04.08
166 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - шатахуун А/72 2021.04.08
167 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - хамгаалах хэрэгсэл, ариутгалын бодис А/71 2021.04.08
168 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/70 2021.04.08
169 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Дадлагажуулах тухай - Б.Лхам-Осор, М.Ерлан А/69 2021.04.07
170 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай - аэродром будаг, цацруулагч А/68 2021.04.07
171 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Өмч хамгаалах зөвлөлийг байгуулах тухай А/67 2021.04.05
172 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - шалгалтын нислэг А/66 2021.04.05
173 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Журам шинэчлэн батлах тухай НМҮА А/64 2021.03.31
174 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай - лабораторийн багаж А/63 2021.03.31
175 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай - Гурвансайхан, Өлгий, Ховд, Чойбалсан А/57 2021.03.18
176 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/56 2021.03.18
177 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Хөрөнгө хүлээн авах комисс томилох тухай - шинэ нисэх буудлын төслийн нэгжийн А/53 2021.03.16
178 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үнэлгээ тогтоох тухай - сургалт А/52 2021.03.16
179 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Журам батлах тухай - баримт бичиг бүртгэл хяналт А/49 2021.03.10
180 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай - цэвэрлэгээний машин А/48 2021.03.10
181 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай - лабораторийн багаж А/47 2021.03.10
182 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/46 2021.03.10
183 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журамыг батлах тухай А/44 2021.03.09
184 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай А/42 2021.03.04
185 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай - ИНҮТ-ийн дунд хугацааны мастер төлөвлөгөө 2021-2030 А/37 2021.03.01
186 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай А/35 2021.02.26
187 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Журам батлах тухай А/33 2021.02.26
188 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/32 2021.02.23
189 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Нисэх буудлын хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх үнэмлэхийн хураамж батлах тухай А/31 2021.02.19
190 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Зохицуулагч нарт хангалт олгох тухай А/30 2021.02.18
191 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Зай хэмжих төхөөрөмжийг нислэгээр шалган баталгаажуулах үнэлгээний хороо байгуулах А/27 2021.02.09
192 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай А/26 2021.02.09
193 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Цар тахлаас сэргийлэх, нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслийн нормыг батлах тухай А/25 2021.02.09
194 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Шинжилгээ авах баг томилох тухай А/24 2021.02.08
195 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалтуудыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах журам батлах тухай А/23 2021.02.05
196 ИНҮТ-ийн даргын тушаал НХУ-ын автоматжуулсан системийн программ хангамжийн үйлчилгээ сайжруулалт хийж гүйцэтгэх үнэлгээний хороо байгуулах А/22 2021.02.05
197 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Нисэхийн мэдээ дамжуулах систем суурилуулах программ хангамж шинэчлэх ажил хүлээн авах комисс томилох А/21 2021.02.05
198 ИНҮТ-ийн даргын тушаал ADS-B системийн иж бүрдэл нийлүүлэх ажил хүлээн авах комисс томилох тухай А/19 2021.02.05
199 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Үйлдвэрлэлийн шуурхай зөвлөгөөнд оролцох бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/15 2021.02.02
200 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай А/13 2021.01.28
201 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай А/12 2021.01.28
202 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай А/10 2021.01.22
203 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Гамшгаас хамгаалах штаб шинэчлэн байгуулах тухай А/07 2021.01.20
204 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Орон нутгийн нисэх буудлуудын Аюулгүй ажиллагаа, дотоод хяналтын багийн бүрэлдэхүүн болон ажиллах журмыг баталж, ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл хөлс олгох тухай А/06 2021.01.19
205 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Сургалт зохион байгуулах тухай А/05 2021.01.18
206 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/04 2021.01.15
207 ИНҮТ-ийн даргын тушаал Зайнаас ажиллах тухай журам А/03 2021.01.15
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв