Сургалтын нэр
Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад цахилгаан байгууламжид үзлэг, үйлчилгээ, шуурхай ажиллагаа, сэлгэн залгалт, засварын ажлыг гүйцэтгэхэд аюулгүй ажиллагааны заавал биелүүлэх шаардлагыг хангаж, аюулгүй ажиллах мэдлэг чадвар дадлыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд