Сургалтын нэр Чиглэл Хугацаа Төрөл
1 Нислэгийн журам зохиолтын анхан шатны сургалт Нислэгийн журам боловсруулалт 3 долоо хоног /120 цаг/ Танхим
2 Шалгалтын нислэгийн давтан сургалт Нислэгийн журам боловсруулалт 3 хоног /24 цаг/ Танхим
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв