Үйлчилгээ
Агаарын навигацийн үйлчилгээ

Агаарын хөлгийн нислэгийн бүхий л үе шатад аюулгүй ажиллагааг зохион байгуулдаг цогц үйл ажиллагаа юм.
Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас гаргасан нислэгийн аюулгүй ажиллагааны стандарт шаардлагуудыг хангасан агаарын навигацийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Үйлчилгээ
Нисэх буудлын үйлчилгээ
Дэлгэрэнгүй үзэх
Үйлчилгээ
Сургалт

Иргэний агаарын тээврийн нисгэгч, инженер-техникийн ажилтнуудын мэргэжил, дадлагыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилгоор 1978 онд байгуулагдсан Байнгын курс нь өнөөгийн Нисэхийн сургалтын төв юм. Нисэхийн сургалтын төв нь иргэний нисэхийн мэргэжлийн болон түгээмэл мэргэжлийн чиглэлээр иргэний нисэхийн салбарын нийт ажилтнуудад тусгай мэргэжил олгох, мэргэжил дээшлүүлэх, давтан сургах, дадлага туршлага олгох үйл ажиллагаануудыг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулдаг

Дэлгэрэнгүй үзэх
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв