Сургалтын нэр Чиглэл Хугацаа Төрөл
1 Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөлгүй агаарын тээвэрлэгчийн ажилтнуудад зориулсан аюултай ачааны сургалт Ерөнхий сургалтууд 3 өдөр /24 цаг/ Танхим
2 Аюултай ачааны онолын сургалт Ерөнхий сургалтууд 3 өдөр /24 цаг/ Танхим
3 Ерөнхий англи хэлний дунд түвшний сургалт Ерөнхий сургалтууд 5 хоног /40 цаг/ Танхим
4 Ерөнхий англи хэлний дундын доод түвшний сургалт Ерөнхий сургалтууд 5 хоног /40 цаг/ Танхим
5 Ерөнхий англи хэлний суурьтай анхан шатны сургалт Ерөнхий сургалтууд 5 хоног /40 цаг/ Танхим
6 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны мэдлэг олгох сургалт Ерөнхий сургалтууд 2 өдөр /16 цаг/ Танхим
7 Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт Ерөнхий сургалтууд 3 өдөр /24 цаг/ Танхим
8 Иргэний нисэхийн хууль, дүрмийн мэдлэг олгох сургалт Ерөнхий сургалтууд 1 өдөр /8 цаг/ Танхим
9 Компьютерийн анхан шатны сургалт Ерөнхий сургалтууд 7 өдөр /56 цаг/ Танхим
10 Компьютерийн давтан сургалт Ерөнхий сургалтууд 5 өдөр /40 цаг/ Танхим
11 Нислэгийн цаг уур Ерөнхий сургалтууд 5 долоо хоног /40 цаг/ Танхим
12 Хүний хүчин зүйлийн талаарх онолын суурь сургалт Ерөнхий сургалтууд 6 өдөр /46 цаг/ Танхим
13 Эрсдэлийг урьдчилан мэдэж үйлдвэрлэлийн осолгүй ажиллах хөдөлмөр хамгааллын мэдлэг олгох сургалт Ерөнхий сургалтууд 2 өдөр /16 цаг/ Танхим
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв