Эрх зүйн баримт бичиг
Бодлогын баримт бичиг
Нээлттэй ажлын байр
Шагнал урамшуулалд хамаарах эрх зүйн баримт бичиг
Ажилтны бүрдүүлэх материалын маягт
Эрх зүйн баримт бичиг
1. Хөдөлмөрийн тухай хууль
2. Иргэний хууль
3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
2. ИНЕГ-ын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
4. Архивын ажлыг эрхлэн хөтлөх заавар, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны журам
5. Иргэний нисэхийн чиглэлээр суралцуулах журам
6. Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
7. Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах болон сургалтад хамруулах журам 
© 2022 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв