Бүгд Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба Нислэгийн журам боловсруулалт, шалгалтын нислэгийн алба Нисэхийн эрүүл мэнд, сэргээн засах алба Мэдээллийн аюулгүй байдал, технологийн алба Гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын алба Аж ахуйн үйлчилгээ, дулаан, сантехникийн алба Чингис хаан олон улсын нисэх буудал дахь Шатахуун хангалтын алба "Буянт-Ухаа" Олон улсын нисэх буудал Аюулгүй байдал, хамгаалалтын алба Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын алба Оношилгоо, хэмжил зүйн лаборатори Нисэхийн сургалтын төв Хөрөнгө оруулалт, захиалагчийн алба Орон нутгийн нисэх буудлууд Аюулгүй ажиллагаа, чанарын удирдлагын алба Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтэс Иргэний нисэхийн үндэсний төв Агаарын навигацийн үйлчилгээний газар Захиргаа, хүний нөөцийн газар Нисэх буудлуудын үйлчилгээний газар Санхүү, эдийн засаг төлөвлөлтийн газар Хамтын ажиллагааны газар
Газар нэгж Огноо Мөрдөгдөж буй стандартын нэр Тэмдэглэгээ
ИНҮТ 2022.06.28 Эрсдэлийн менежмент удирдамж ISO 31000:2018
ИНҮТ 2022.06.28 Онцгой байдлын үед эмзэг хүмүүсийг дэмжих удирдамж ISO 22395:2018
ИНҮТ 2022.06.28 Онцгой байдлын удирдлага. Осол аваарын үеийн менежмент удирдамж ISO 22320:2018
ИНҮТ 2022.06.28 Бизнесийн тасралтгүй байдлын менежментийн тогтолцоо ISO 22301:2019
ИНҮТ 2022.06.28 Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015
НЖБА 2019.01.01 Хэлипортод тавих ерөнхий шаардлага MNS 6784:2019
НЖБА 2002.01.01 Хэмжигдэхүүн ба нэгж. 31 нэгжүүд ба тэдгээрийн эмхэтгэсэн болон тодорхой бусад нэгжийг хэрэглзх зөвлөмж MNS ISO 1000:2002
НЖБА 2014.01.01 Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж MNS 6478:2014
НЖБА 2015.01.01 Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томьёо,тодорхойлолт MNS 6409:2015
НУТА 2015.01.01 Иргэний нисэх. Ерөнхий Нэр томьёо,тодорхойлолт MNS 6409 : 2015
НМҮА 2019.01.01 Хэлипортод тавих өрөнхий шаардлага MNS 6784:2019
НМҮА 2014.01.01 Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж MNS 6478:2014
НМҮА 2015.01.01 Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томьёо,тодорхойлолт MNS 6409:2015
НМҮА 2002.01.01 Хэмжигдэхүүн ба нэгж. 51 нэгжүүд ба тэдгээрийн эмхэтгэсэн болок тодорхой бусад нэгжийг хэрэглзх зөвлөмж MNS ISO 1000:2002
НМҮА 2017.01.01 Чанарын менежментийн тогтолцоо. Үндсэн ойлголт ба тайлбар толь MNS ISO 9000:2017
НМҮА 2016.01.01 Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016
ХНАА 2015.01.01 Иргэний нисэхийн ерөнхий нэр томъёо, тодорхойлолт MNS 6409 : 2015
ХНАА 2015.01.01 Радио давтамжитай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (ЗкГц- ээс 300Гц хүртэл) MNS 5594:2015
ХНАА 2003.01.01 Хажуугийн цацаргалтын хэмжээ. хэмжих арга MNS 5319:2003
ХНАА 2015.01.01 Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон! орны хэмжилт ба тооцоо MNS 6574:2015
ХНАА 2017.01.01 Нисэхийн хэт өндөр давтамжийя) хөдөлгөөнт холбооны техникийк үзүүлэлт MNS 6704:2017
ХНАА 2020.01.01 Менежментийн тогтолцооны аудитын заавар MNS ISO 19011:2020
ХНАА 2020.01.01 Эрсдэлийн менежмент удирдамж MNS ISO 310005:2020
НХҮА 2018.01.01 Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцооны гарын авлага MNS ISO 9001:2016
НХҮА 2018.01.01 Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцооны заавар MNS ISO 9001:2016
НХҮА 2015.01.01 Иргэний нисэх. Ерөнхий Нэр томьёо,тодорхойлолт MNS 6409 : 2015
НБҮГ Хучилтын гадаргуугаас өрөмдөж дээж авах ба шинжпэх MNS AASHTO T 24 : 2003
НБҮГ Хөрсний урсалт, уян налархайн хязгаар болон уян налархайн индексийг тодорхойлох арга MNS ASTM D 4318 : 2006
НБҮГ Хөрсний нягтралт ба хувийн жинг элс-конусын аргаар газар дээр нь тодорхойлох стандарт туршилтын арга MNS ASTM D 1556 : 2002
НБҮГ Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн ба хөрсний тогтмолуудыг тодорхойлох дээжийг хуурай аргаар бэлтгэх MNS ASTM D 421 : 2002
НБҮГ Битумэн болон нефтийн бүтээгдэхүүнийг халаах үеийн бүрэлдэхүүний жингийн алдагдлыг тодорхойлох арга MNS ASTM D 6 : 2006
НБҮГ Том дүүргэгч материалын элэгдлийн хэмжээг Лос- Анжелсийн туршилтын төхөөрөмжөөр тодорхойлох MNS ASTM C 535 : 2003
НБҮГ Жижиг ширхэглэлтэй том дүүргэгчийн элэгдлийг Лос-Анжелсийн төхөөрөмжөөр тодорхойлох арга MNS ASTM C 131 : 2007
НБҮГ Хайрга дайрганы 0,075 мм-ээс жижиг ширхэгийн агуулгыг угаах аргаар тодорхойлох MNS ASTM C 117: 2004
НБҮГ Хайрга, дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлтийг натрийн сульфат буюу магнийн сульфатийн уусмал ашиглан түргэвчилсэн аргаар тодорхойлох MNS ASTM C 88 : 2004
НБҮГ Талбай дээр бетон сорьц бэлтгэх, арчлах аргачлал MNS ASTM C 31 : 2004
НБҮГ Эрдэс барьцалдуулагчаар бэхжүүлсэн авто замын суурь. Техникийн шаардлага MNS 6608 : 2016
НБҮГ Хөрсний чийгийгтүргэвчилсэн аргаар тодорхойлох MNS 5284 : 2003
НБҮГ Замын шингэн битум. Техникийн шаардлага. MNS 5230 : 2002
НБҮГ Замын байгууламжийн материал. Асфальтон бүтээгдэхүүнийг нэрэх туршилтын арга MNS 5212 : 2002
НБҮГ Замын байгууламжийн материал. Битумын уярах температурыг тодорхойлох цагираг болон бөмбөлөгийн арга MNS 5211 : 2002
НБҮГ Замын байгууламжийн материал. Битумын хэврэгших температурыг тодорхойлох арга MNS 5210 : 2002
НБҮГ Асфалто бетон хольц. Техникийн шаардлага MNS 1592 : 2009
НБҮГ Байгалийн чулуу.Хүйтэн тэсвэрлэлтийг тодорхойлох MNS EN 12371 : 2012
НБҮГ Байгалийн чулуу. Шахалтын бат бэхийг тодорхойлох арга. MNS EN 1926:2012
НБҮГ Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага MNS 4699:2016
НБҮГ Асфалтобетон хольц дахь эрдсийн нунтаг. Шинжилгээний арга MNS 2795 : 2002
НБҮГ Няггруулсан хөрсний ачаа даацын харьцааг тодорхойлох лабораторийн арга MNS ASTM D 1883 : 2002
НБҮГ Зам аэродромын хучилтанд хэрэглэх битум эрдсийн хольц. Техникийн шаардлага MNS 2185 : 2002
НБҮГ Газар дээрх үйлчилгээ, засварын тоног төхөөрөмж 49.1
НБҮГ Зорчигчийн ба бүхээгний тоног төхөөрөмж 49.095
НБҮГ Самбарын тоног төхөөрөмж ба багаж хэрэгсэл 49.09
НБҮГ Агаар, сансрын хөдөлгүүр, хөдөлгөгч хүчний тогтолцоо 49.05
НБҮГ Агаар, сансрын үйлдвэрт хэрэглэх хучилт ба бусад холбогдох үйл явц 49.04
НБҮГ Агаар, сансрын бүтээцийн бүрэлдэхүүн хэсэг 49.035
НБҮГ Агаар, сансрын бүтээцийн бэхэлгээ 49.30.1
НБҮГ Каучук ба хуванцар 49.025.40
НБҮГ Агаар, сансрын бүтээцийн материалын нийтлэг асуудал 49.025.01
НБҮГ Нисэх онгоц ба сансрын тээврийн хэрэгслийн нийтлэг асуудал 49.02
НБҮГ Агаарын тээвэр 03.220.50
НБҮГ Судалгаа ба боловсруулалт 03.100.40
НБҮГ Нисэх онгоц ба сансрын тээврийн хэрэгслийн техник (Тайлбар толь) 01.040.49
НБҮГ Ачаа тээврийн үйлчилгээ. Ачаа тээврийн сүлжээний байгаль орчинд нөлөөлөх талаарх мэдүүлэг ба тайлан MNS CEN/TR 14310 : 2015
НБҮГ Тээвэр. Логистик ба үйлчилгээ. Ачаа тээвэрлэлтийн гинжин хэлхээ. Карго тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх дүрэм MNS EN 13876 : 2015
НБҮГ Аюултай ачаа. Ангилал Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4978 : 2000
НБҮГ Тээврийн Чанарын удирдлагын тогтолцоо. Авто зам, төмөр зам, дотоодын усан тээврээр аюултайачаатээвэрлэхэд MNS EN 12798 : 2015
НБҮГ Иргэний нисэх.Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж MNS 6478 : 2014
НБҮГ Урьдчилан хүчитгэсэн төмөрбетон бүтээцийн арматурын гагнаасан холбоо нуман авалцуулсан гагнуур MNS 2901 : 1980
НБҮГ Барилга ба иргэний барилга байгууламж. Тайлбар толь 1-р хэсэг: Ерөнхий нэр томьёо MNS ISO 6707-1 : 2010
НБҮГ Бетон хучилтын хэв гажилтын заадас болон асфальтбетоны хагарал нөхөх халуун нөхөөс. Техникийн шаардлага MNS ASTM D 6690:2006
НБҮГ Автозамын байгууламжийн материал. Хөрс. Ус тэсвэрлэлтийг нэмэгдүүлэн хөрсийг бэхжүүлэгч нэмэлт. ДУОСОЛИД Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6442 : 2014
НБҮГ Асфалто бетон хольц. Техникийн шаардлага MNS 1592 : 2009
НБҮГ Авто зам, аэродромын хучилтад хэрэглэх асфальтбетон ба асфальтбетон хольц. Турших арга. MNS 2413 : 2014
НБҮГ Онгоцны түлш. Механик хольцыг лабораторид шүүж тодорхойлох арга MNS ASTM D 5452:20U
НБҮГ Хийн турбинт хөдөлгүүрт агаарын хөлгийн түлш Жет А-1 АШТА-1/ MNS 6394:2013
НБҮГ Тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түлш. ТС-1. Техникийн шаадлага MNS 5677:2006
НБҮГ Онгоцны нисэх-буух талбай болон хурдны замуудын хийц үнэлгээг ашиглан хөрс болон хучилтын материалуудыг давтамжгүй MNS ASTM D 1196 : 2002
НБҮГ Онгоцны нисэх - буух талбай болон хурдны замуудын хийц үнэлгээг ашиглан хөрс болон хучилтын материалуудыг давтамжтай MNS ASTM D 1195: 2002 3
НБҮГ Авто зам, нисэх онгоцны талбай, хөөрөх буух зурвасын суурт болон дэд сууринд хэрэглэх ширхэглэлээр ангилсан дүүргэгч. Техникийн ерөнхий MNS ASTM 2940 : 2009
НБҮГ Агаарын хөлгийн түлш. Технологийн шугам хоолойн түлшний урсгалаас дээж авч механик хольц тодорхойлох арга MNS ASTM D 2276- 06:2014
НБҮГ Нисэхийн хөдөлгөөнт холбооны хэт өндөр давтамжийн хэмжээ 2018
НБҮГ Агаарын хөлгийн шатахууны чанарын хяналт ба сумалгаа хийх үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 6591:2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж-Тусгай шаардлага-20-р хэсэг: Газрын цахилгаан тэжээлийн төхөөрөмж MNS EN12312- 20:2005+A1:2009:2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай шаардлага - 19-р хэсэг: Агаарын хөлгийн домкрат, тэнхлэгийн MNS EN 12312- 19:2005+A1:2009:2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай шаардлага-18- р хэсэг: Азот болон хүчил-төрөгчийн төхөөрөмж MNS EN 12312-18: 2005+A1:2009:2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж.Тусгай шаардлага-16- р хэсэг: Агаараар асаагч төхөөрөмж MNS EN 12312- 16:2005+A1:2009:2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж - Тусгай шаардлага 8 -р хэсэг: Техник үйлчилгээний шат ба тавцан MNS EN 12312- 8:2005+A1:2009:2016
НБҮГ Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томьёо, тодорхойлолт MNS 6409:2015
НБҮГ Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж MNS 6478:2014
НБҮГ Маршаллын аргаар барьцалдалтыг тодорхойлох. Туршилтын арга MNS AASHTO R 12 : 2002
НБҮГ Хайрга дайрганы урт үзүүрлэг хэсгийн хэмжээг тодорхойлох MNS BS 812 Xscsr 105.2 : 2003
НБҮГ Хайрга дайрганы нимгэн хавтгай хэсгийн хэмжээг тодорхойлох MNS BS 812 Xscsr 105.1 : 2003
НБҮГ Маршалл багажаар битумэн хольцны уян харимхайн эсэргүүцлийгтодорхойлох арга MNS AASHTO T 245 : 2C04
НБҮГ Замын барилгын материал. Асфальто бетон хольцын шахалтын бат бэхийг тодорхойлох арга MNS ASTM T 167: 2005
НБҮГ Нягтруулсан асфальтбөтон хольцын дундаж нягтыг тодорхойлох арга MNS AASHTO T 166:2004
НБҮГ Том ба жижиг ширхэггэй дүүргэгчийг шигших арга MNS AASHTO T 27 : 20C3
НБҮГ Автозамын байгууламжийн материал. Хөрсний Ширхэглэлийн бүрэлдэхүунийг тодорхойлох арга MNS AASHTO T 88 : 2014
НБҮГ Хучилтын гадаргуугаас өрөмдөж дээж авах ба шинжпэх MNS AASHTO T 24 : 2003
НБҮГ Хөрсний урсалт, уян налархайн хязгаар болон уян налархайн индексийгтодорхойлох арга MNS ASTM D 4318 : 2006
НБҮГ Хөрсний нягтралт ба хувийн жинг элс-конусын аргаар газар дээр нь тодорхойлох стандарт туршилтын арга MNS ASTM D 1556: 2002
НБҮГ Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн ба хөрсний тогтмолуудыг тодорхойлох дээжийг хуурай аргаар бэлтгэх MNS ASTM D 421 : 2002
НБҮГ Битумэн болон нефтийн бүтээгдэхүүнийг халаах үеийн бүрэлдэхүүний жингийн алдагдлыг тодорхойлох арга MNS ASTM D 6 : 2006
НБҮГ Том дүүргэгч материалын элэгдлийн хэмжээг Лос- Анжелсийн туршилтын төхөөрөмжөөр тодорхойлох MNS ASTM C 535 : 2003
НБҮГ Жижиг ширхэглэлтэй том дүүргэгчийн элэгдлийг Лос-Анжелсийн төхөөрөмжөөр тодорхойлох арга MNS ASTM C 131 : 2007
НБҮГ Хайрга дайрганы 0,075 мм-ээс жижиг ширхэгийн агуулгыг угаах аргаар тодорхойлох MNS ASTM C 117 : 2004
НБҮГ Хайрга, дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлтийг натрийн сульфат буюу магнийн сульфатийн уусмал ашиглан түргэвчилсэн аргаар тодорхойлох MNS ASTM C 88 : 2004
НБҮГ Талбай дээр бетон сорьц бэлтгэх, арчлах аргачлал MNS ASTM C 31 : 2004
НБҮГ Эрдэс барьцалдуулагчаар бэхжүүлсэн авто замын суурь. Техникийн шаардлага MNS 6608:2016
НБҮГ Хөрсний чийгийгтүргэвчилсэн аргаар тодорхойлох MNS 5284 : 2003
НБҮГ Замын шингэн битум. Техникийн шаардлага. MNS 5230 : 2002
НБҮГ Замын байгууламжийн материал. Асфальтон бүтээгдэхүүнийг нэрэх туршилтын арга MNS 5212 : 2002
НБҮГ Замын байгууламжийн материал. Битумын уярах температурыг тодорхойлох цагираг болон бөмбөлөгийн арга MNS 5211 : 2002
НБҮГ Замын байгууламжийн материал. Битумын хэврэгших температурыг тодорхойлох арга MNS 5210 : 2002
НБҮГ Асфалто бетон хольц. Техникийн шаардлага MNS 1592 : 2009
НБҮГ Байгалийн чулуу.Хүйтэн тэсвэрлэлтийг тодорхойлох MNS EN 12371 : 2012
НБҮГ Байгалийн чулуу. Шахалтын бат бэхийг тодорхойлох арга. MNS EN 1926:2012
НБҮГ Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага MNS 4699: 2016
НБҮГ Асфалтобетон хольц дахь эрдсийн нунтаг. Шинжилгээний арга MNS 2795 : 2002
НБҮГ Нягтруулсан хөрсний ачаа даацын харьцааг тодорхойлох лабораторийн арга MNS ASTM D 1883 : 2002
НБҮГ Зам аэродромын хучилтанд хэрэглэх битум эрдсийн хольц. Техникийн шаардлага MNS 2185 : 2002
НБҮГ Газар дээрх үйлчилгээ, засварын тоног төхөөрөмж 49.1
НБҮГ Зорчигчийн ба бүхээгний тоног төхөөрөмж 49.095
НБҮГ Самбарын тоног төхөөрөмж ба багаж хэрэгсэл 49.09
НБҮГ Агаар, сансрын хөдөлгүүр, хөдөлгөгч хүчний тогтолцоо 49.05
НБҮГ Агаар, сансрын үйлдвэрт хэрэглэх хучилт ба бусад холбогдох үйл явц 49.04
НБҮГ Агаар, сансрын бүтээцийн бүрэлдэхүүн хэсэг 49.035
НБҮГ Агаар, сансрын бүтээцийн бэхэлгээ 49.30.1
НБҮГ Каучук ба хуванцар 49.025.40
НБҮГ Агаар, сансрын бүтээцийн материалын нийтлэг асуудал 49.025.01
НБҮГ Нисэх онгоц ба сансрын тээврийн хэрэгслийн нийтлэг асуудал 49.02
НБҮГ Агаарын тээвэр 03.220.50
НБҮГ Судалгаа ба боловсруулалт 03.100.40
НБҮГ Нисэх онгоц ба сансрын тээврийн хэрэгслийн техник (Тайлбар толь) 01.040.49
НБҮГ Ачаа тээврийн үйлчилгээ. Ачаа тээврийн сүлжээний байгаль орчинд нөлөөлөх талаарх мэдүүлэг ба тайлан MNS CEN/TR 14310 : 2015
НБҮГ Тээвэр. Логистик ба үйлчилгээ. Ачаа тээвэрлэлтийн гинжин хэлхээ. Карго тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх дүрэм MNS EN 13876 : 2015
НБҮГ Аюултай ачаа. Ангилал Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4978 : 2000
НБҮГ Тээврийн Чанарын удирдлагын тогтолцоо. Авто зам, төмөр зам, дотоодын усан тээврээр аюултайачаатээвэрлэхэд MNS EN 12798 : 2015
НБҮГ Урьдчилан хүчитгэсэн төмөрбетон бүтээцийн арматурын гагнаасан холбоо нуман авалцуулсан гагнуур MNS 2901 : 1980
НБҮГ Барилга ба иргэний барилга байгууламж. Тайлбар толь 1-р хэсэг: Ерөнхий нэр томьёо MNS ISO 6707-1: 2010
НБҮГ Бетон хучилтын хэв гажилтын заадас болон асфальт бетоны хагарал нөхөх халуун нөхөөс. Техникийн шаардлага MNS ASTM D 6690:2006
НБҮГ Автозамын байгууламжийн материал. Хөрс. Ус тэсвэрлэлтийг нэмэгдүүлэн хөрсийг бэхжүүлэгч нэмэлт, ДУОСОЛИД Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6442 : 2014
НБҮГ Асфалто бетон хольц. Техникийн шаардлага MNS 1592 : 2009
НБҮГ Авто зам, аэродромын хучилтад хэрэглэх асфальтбетон ба асфальтбетон хольц. Турших арга. MNS 2413 : 2014
НБҮГ Онгоцны түлш. Механик хольцыг лабораторид шүүж тодорхойлох арга MNS ASTM D 5452 : 2014
НБҮГ Хийн турбинт хөдөлгүүрт агаарын хөлгийн түлш Жет А-1 Л1ЕТА-1/ MNS 6394 : 2013
НБҮГ Тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түлш. ТС-1. Техникийн шаадлага MNS 5677 : 2006
НБҮГ Онгоцны нисэх-буух талбай болон хурдны замуудын хийц үнэлгээг ашиглан хөрс болон хучилтын материалуудыг давтамжгүй MNS ASTM D 1196 : 2002
НБҮГ Онгоцны нисэх - буух талбай болон хурдны замуудын хийц үнэлгээг ашиглан хөрс болон хучилтын материалуудыг давтамжтай MNS ASTM D 1195 : 2002 3
НБҮГ Онгоцны нисэх - буух талбай болон хурдны замуудын хийц үнэлгээг ашиглан хөрс болон хучилтын материалуудыг давтамжтай MNS ASTM D 1195 : 2002 3
НБҮГ Авто зам, нисэх онгоцны талбай, хөөрөх буух зурвасын суурт болон дэд сууринд хэрэглэх ширхэглэлээр ангилсан дүүргэгч. Техникийн ерөнхий MNS ASTM D 2940 : 2009
НБҮГ Агаарын хөлгийн түлш. Технологийн шугам хоолойн түлшний урсгалаас дээж авч механик хольц тодорхойлох арга MNS ASTM D 2276- 06:2014
НБҮГ Нисэхийн хөдөлгөөнт холбооны хэт өндөр давтамжийн хэмжээ 2018
НБҮГ Агаарын хөлгийн шатахууны чанарын хяналт ба сумалгаа хийх үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 6591 : 2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж-Тусгай шаардлага-20-р хэсэг: Газрын цахилгаан тэжээлийн төхөөрөмж MNS EN12312-20:2005+A1:2009:2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоногтөхөөрөмж. Тусгай шаардлага - 19-р хэсэг: Агаарын хөлгийн домкрат, тэнхлэгийн MNS EN12312-19:2005+A1:2009:2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоногтөхөөрөмж. Тусгай шаардлага-18- р хэсэг: Азот болон хүчил-төрөгчийн MNS EN12312-18:2005+A1:2009:2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоногтөхөөрөмж.Тусгай шаардлага-16- р хэсэг: Агаараар асаагч төхөөрөмж MNS EN12312-16:2005+A1:2009:2016
НБҮГ Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж-Тусгай шаардлага 8 -р хэсэг: Техник үйлчилгээний шат ба тавцан MNS EN12312-8:2005+A1:2009:2016
НБҮГ Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томъёо, тодорхойлолт MNS 6409 : 2015
НБҮГ Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж MNS 6478 : 2014
АНҮГ 2014.01.01 Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж MNS 6478:2014
АНҮГ 2018.01.01 Иргэний нисэх. Нисэхийн хэт өндөр давтамжийн хөдөлгөөнт холбооны техникийн үзүүлэлт MNS 6409:2015
АНҮГ 2015.01.01 Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томъёо, тодорхойлолт MNS 6409:2015
© 2023 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв