Сургалтын нэр
Irs-20mps 2na радиолокаторын ажиглалтын системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад IRS-20MPS 2NA загварын хоёрдогч радиолокаторын техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, хэмжилт шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, удирдах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

- Техник хангалт, навигацийн үйлчилгээний ажилтнууд