Сургалтын нэр Чиглэл Хугацаа Төрөл
1 Аэродромын нислэгийн удирдлагын ажлын байрны өмнөх сургалт, дадлага Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 4 долоо хоног /160 цаг/ Танхим
2 Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 120 цаг Танхим
3 Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн процедурын удирдлагын сэргээх болон давтан сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 32 цаг Танхим
4 Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн процедурын удирдлагын сэргээх болон давтан сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 8 цаг Танхим
5 Бүсийн нислэгийн удирдлагын зэрэглэл горилогчийн ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 160 цаг /4 долоо хоног/ Танхим
6 Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 480 цаг /12 долоо хоног/ Танхим
7 Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудад зориулсан анхан шатны сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 5 хоног /40 цаг/ Танхим
8 Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудад зориулсан давтан сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 5 хоног /40 цаг/ Танхим
9 Нислэгийн удирдагч нарт зориулсан агаарын навигацийн тооцоололтын сэргээх болон давтан сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 8 цаг Танхим
10 Нислэгийн удирдагчдад зориулсан нислэгийн онцгой тохиолдол, нөхцлийн давтан сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 1 өдөр /8 цаг/ Танхим
11 Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын танилцах сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 160 цаг /3 долоо хоног/ Танхим
12 Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци (pbn-2)-ийн хоёрдугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх шилжих сургалт, дадлагын хөтөлбөр Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 16 цаг Танхим
13 Нислэгийн хөдөлгөөнийн удирдлагын aircon 2100 автоматжуулсан системийн сургалт, дадлага Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 4 өдөр /32 цаг/ Танхим
14 Ойртолтын ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн процедурын удирдлагын сэргээх болон давтан сургалтын хөтөлбөр Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 8 цаг Танхим
15 Ойртолтын ажиглалтын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл горилогчийн ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 184 цаг Танхим
16 Ойртолтын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл горилогчийн ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 160 цаг /4 долоо хоног/ Танхим
17 Орон нутгийн нислэгийн удирдагч, нислэгийн мэдээллийн ажилтнуудын сэргээх, давтан болон онцгой нөхцөл, тохиолдлын сургалт Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 2 долоо хоног /80 цаг/ Танхим
18 Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг /pbn/ нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглах сургалт, дадлага Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 8 цаг Танхим
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв