Сургалтын нэр
Инженер техникийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
3 долоо хоног /104 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Анхан шатны сургалтад хамрагдаж зохих мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн инженер техникийн ажилтнуудыг мэргэшлийн сургалтад хамруулах, гүнзгийрүүлсэн мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

Техник хангалт навигацийн үйлчилгээний ажилтнууд