Сургалтын нэр
Thales dme-415 зай хэмжих системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
4 хоног /32 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад Thales DME-415 зай хэмжих системийн радио дохиологчийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, газрын хэмжилт шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, удирдах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал, чадварыг дээшүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд