Сургалтын нэр
Цаг уурын автоматжуулсан системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
24 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад цаг уурын автоматжуулсан системийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, хэмжилт шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, зааварлах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон Орон нутгийн нисэх буудлын инженер, техникийн ажилтнууд