conflict
conflictForm
МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАХ МАЯГТ
/ REPORT FORM
Мэдээлсэн / Reported by
Мэдээллийн дагуу танаас тодруулга авах, авсан арга хэмжээний талаар эргэж мэдээллэх тул доорх мэдээллүүдийг бөглөнө үү.
For feedback and clarification about your information please fill contacting information below.
Мэдээллийн нууцлалыг бүрэн хангах үүднээс таны нэр, утас, цахим шууданг арилгах болно.
All identities contained in this report will be removed to assure complete confidentiality.
Овог, нэр / Name
Алба, нэгж / Organization
Албан тушаал / Position
Утасны дугаар / Phone number
И-мэйл / E-mail
Мэдээлэл / Report
Байршил / Location
Огноо / Date
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл / Description
Та эрсдэлийг бууруулах талаар саналаа өгнө үү!
Your suggestion on risk mitigation
Файл оруулах / File upload
Зураг эсвэл оффисын файл хуулах боломжтой
Файл 1 / File 1
Файл 2 / File 2
Файл 3 / File 3
Файл 4 / File 4
© 2022 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв