Сургалтын нэр
Богино долгионы xk2100, xk2500, xk2900 радио станцын ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /26 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад богино долгионы XK2100, XK2500, XK2900 радио станцын техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, газрын хэмжилт шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, удирдах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд