Танилцуулга
Бүтэц, зохион байгуулалт
Аюулгүй ажиллагаа, чанарын удирдлага, дотоод хяналт
Мэдээлэл авах, дамжуулах заавар
Танилцуулга

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН АЛБА

         ИНЕГ-ын Даргын 2021 оны А/86 дугаар тушаалаар “ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЛБА“ нэртэйгээр байгуулагдан 2021 оны 7 дугаар сарын 27-ний өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхлүүлж улмаар ИНЕГ-ын Даргын 2022 А/131 дүгээр тушаал Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн зохион байгуулалт бүтцийн өөрчлөлтөөр 2022 оны 5 дугаар сарын 13-ний өдрөөс  эхлэн “АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН АЛБА нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр явуулж байна.

Аюулгүй байдал, чанарын удирдлаын албаны үндсэн чиг үүрэг:

      ИНҮТ-ийн харьяа салбар нэгжүүдэд аюулгүй байдал, чанарын болон эрсдэлийн удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдлын түвшинг дээшлүүлэх, эрсдэлийг бууруулах, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийж, үнэлэлт, дүгнэлт гарган зөвлөмж өгч, хэрэгжилтийг хангуулах, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэр, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, нэгтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

Бүтэц, зохион байгуулалт

Аюулгүй ажиллагаа, чанарын удирдлага, дотоод хяналт

ИНҮТ - ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ЗААВАР

БҮЛЭГ ХОЁР. ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ, ХЯНАХ, ТАЙЛАГНАХ

      2.3.       ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ

  1. Нийтлэг үндэслэл

1.1. ИНҮТ, түүний харьяа алба, салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг залруулах, үйл явцыг энэхүү бүлэгт тусгасан.

1.2. ИНҮТ нь үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэхдээ Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, хууль тогтоомж, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Аж ахуйн нэгж байгууллагад дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам", Иргэний нисэхийн багц дүрэм болон бусад холбогдох эрх зүйн хэм хэмжээний акт, энэхүү журмыг удирдлага болгоно.

1.3. ИНҮТ, түүний харьяа алба, салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий нэгж нь тус төвийн Аюулгүй байдал, чанар, дотоод хяналт хариуцсан нэгж (цаашид "ААЧДХХН" гэх) юм.

1.4. ААЧДХХН нь зохион байгуулалтын хувьд бусад бүтэц, нэгжээс хараат бус, ил тод, шударга, бодитой, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчимд тулгуурлах бөгөөд ИНҮТ-ийн даргын шууд удирдлагад үйл ажиллагаа явуулж, ажлаа тайлагнана.

  1. Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ

2.1. ИНҮТ, түүний харьяа алба, салбар нэгж, тэдгээрийн нийт ажилтанд хамаарч, өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас эхлэн жилийн үйл ажиллагааны бүхий л үе шатанд ААЧДХХН нь хяналт тавьж, дараах үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:

2.1.1. ИНҮТ, түүний харьяа, алба, салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд аюулгүй байдал, дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, хяналт тавих;

2.1.2. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Иргэний нисэхийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомж болон дүрэм, журам, зааврын стандартад нийцэж буй эсэхэд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах, удирдлагад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх;

2.1.3. ИНҮТ, түүний харьяа алба, салбар, нэгжийн аюулгүй байдлын нэгдсэн тогтолцооны хэрэгжилтэд хяналт тавих, "мэдээллийн нэгдсэн сан" бүрдүүлэх;

2.1.4. Байгууллагын бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагааны зорилт, хөтөлбөр, гүйцэтгэлийн үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, заавар зөвлөмж өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах, удирдлагад тайлагнах;

2.1.5. Байгууллагын өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд /энэ хэсгийн 3.1.6-д заасны дагуу/ тавих хяналт шалгалтыг хийх, үр дүн, үр ашгийг сайжруулах чиглэлээр удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх, тайлагнах;

2.1.6. Олон Улсын Иргэний Нисэхийн Байгууллагаас баталсан стандарт, Иргэний нисэхийн багц дүрмийн хэрэгжилтэд болон Нисэхийн аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын албаны байцаагчаас өгсөн зөвлөмж, шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих;

2.1.7. Байгууллагын аюулгүй байдлын нэгдсэн тайланг хагас жил болон жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн боловсруулах;

2.1.8. Байгууллагын менежментийн тогтолцооны ерөнхий үнэлгээг аргачлалын дагуу тодорхойлох;

2.1.9. Байгууллагын аюулгүй байдал, чанарын нэгдсэн тогтолцооны ерөнхий үнэлгээг аргачлалын дагуу тодорхойлох;

2.2. ААЧДХХН нь дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахдаа эрсдэлд суурилсан үр дүнтэй байхаар төлөвлөх, батлагдсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх ба хяналт шалгалтыг дараах хэлбэрээр хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

2.2.1. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт;

2.2.2. Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт;

2.2.3. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт;

2.2.4. Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ;

  1. Нэгжийн эрх, үүрэг

3.1. Аюулгүй байдал, чанар, дотоод хяналт хариуцсан нэгжийн эрх, үүрэг

3.1.1. ИНҮТ-ийн үйл ажиллагааны онцлог, зохион байгуулалтын бүтэц, харьяалагдах нэгж, объектын тоо, эрсдэлд тулгуурлан тухайн жилд хийх хяналт шалгалтын календарьчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж, ИНҮТ-ийн даргаар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллана. 

3.1.2. ААЧДХХН-ийн удирдлагын баталсан баримт бичгийн хүрээнд ИНҮТ-ийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж, тус төвийн харьяа алба, салбар, нэгжид саадгүй нэвтрэх, хяналт шалгалтын үйл явцад шаардагдах баримт бичгийн хувийг гаргуулан авна.

3.1.3. Хяналт шалгалтын тайлан дүгнэлт, бусад холбогдох баримт бичгийн бүртгэл хөтлөн мэдээллийн сан үүсгэж, архивжуулна.

3.1.4. Хяналт, шалгалтын ажлын явцад хамрагдаж буй нэгжийн талаарх мэдээллийн нууцыг хадгална.

3.1.5. Хяналт шалгалтаар ИНҮТ, түүний харьяа алба, салбар, нэгжийн үйл ажиллагаанд илэрсэн ноцтой үл нийцэл, дутагдлыг заавал засаж, залруулах зорилгоор зөвлөмж хүргүүлнэ.

3.1.6. Хяналт шалгалтын хүрээнд шаардлагатай тохиолдолд хяналт хийгдэж буй нэгжээс бусад нэгжийн ажилтныг тухайн ажилтны харьяалагдах нэгжийн удирдлагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр хяналт шалгалтын багт оролцуулж ажиллуулж болно.

3.1.7. Хяналт шалгалт явуулахдаа тухайн нэгжийн удирдлага болон ажилтнуудтай шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл авах, тайлан, судалгаа гаргуулах, илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар тайлбар авах, шалтгаан нөхцөлийг арилгах асуудлаар удирдлагад санал тавьж шийдвэрлүүлнэ.

3.1.8. Хяналт шалгалтын батлагдсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэл үүсэх, зөрчил дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, зөрчлийг арилгуулж дүнг тайлагнаж ажиллана.

3.1.9. Батлагдсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, ажлын үр дүнг тайлагнах, авсан арга хэмжээний талаар улиралд нэгээс доошгүй удаа ИНҮТ-ийн даргад, шаардлагатай тохиолдолд тус төвийн Үйлдвэрлэлийн шуурхай зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулан хамт олонд мэдээлнэ.

3.1.10. Хяналт шалгалтын үр нөлөө болон мэргэжлийн ур, чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах, зөрчлийг арилгах боломжгүй асуудлыг эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан удирдлагад танилцуулна.

3.1.11. Хяналт шалгалтын чиглэлээр аливаа мэдээ мэдээллийг хамт олонд хүргэж сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулна.

3.1.12. Холбогдох нэгжүүдээс аюулгүй байдлын нэгдсэн тайлан боловсруулахтай холбоотой мэдээ, мэдээлэл, тайлан, өгөгдөл гаргуулан авна.

3.2. Хяналт, шалгалтад хамрагдсан нэгжийн эрх, үүрэг:

3.2.1. Хяналт шалгалтын тайлан дүгнэлтэд тусгагдсан зөвлөмжийг тухайн нэгж, ажилтан заагдсан хугацаанд хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

3.2.2. ИНҮТ, түүний харьяа алба, салбар нэгжүүд нь үйл ажиллагаандаа гарсан зөрчил, үл нийцэл, дутагдлын талаарх мэдээлэл болон санал, гомдлыг тухай бүр ААЧДХХН-ийн /нууцлалтай/ цахим хаяг: sqm@mcaa.gov.mn, утас/факс: 976-71283010 дугаарт, эсхүл ИНҮТ-ийн төвийн цахим хаяг www.ncac.mcaa.gov.mn-т байршуулсан "Аюулгүй байдлын мэдээлэл дамжуулах, хүлээн авах" цэсний "Заавал мэдээлэх" болон "Сайн дурын мэдээлэх" хэсэгт үгэн болон зурган хэлбэрээр тухай бүр өгнө.

3.2.3. Шаардлагатай мэдээлэл, баримт, материалыг хяналт шалгалтын багийн бүрэлдэхүүнд шаардсан хугацаанд саадгүй гаргаж өгнө.

3.2.4. Хяналт, шалгалт хийхэд шаардлагатай нөхцөл бололцоогоор ханган ажиллана.

3.2.5. Хяналт, шалгалтын тайлангийн төсөлтэй танилцаж, санал тайлбар өгнө.

3.2.6. Хяналт, шалгалтын явцад илэрсэн засах боломжит үл тохирол, дутагдлыг газар дээр нь залруулах арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлнэ.

  1. Хориглох зүйл

4.1. Эрхэлж буй ажилд үл хамаарах асуудалд хөндлөнгөөс оролцох, эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, албан тушаалаа ашиглан бусдад дарамт, шахалт үзүүлэх;

4.2. Хяналт шалгалтаар шалгуулагч нэгж, байгууллага, иргэнтэй үгсэн хуйвалдах, ая тал засах, зөрчил, түүний шалтгаан нөхцөл, нотлох баримт, гэм буруутай этгээдийг нуун дарагдуулах;

4.3. Хяналт шалгалтын дүн эцэслэн гараагүй байхад удирдах албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр шийдвэрийн төслийн талаар саналаа урьдчилан илэрхийлэх, албан ёсны аливаа мэдээллийг эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр тарааж олон нийтэд мэдээлэх;

4.4. Хяналт шалгалтын явцад олж мэдсэн төр, байгууллага, хувь хүний нууцтай холбоотой мэдээллийг задруулах, нууц тоо, баримт, цахим мэдээллийн санг хувийн зорилгоор ашиглах;

4.5. Байгууллагын өмч хөрөнгө, техник хэрэгсэл, эд зүйл, албан хэрэгцээний мэдээ, материал, мэдээллийн санг албаны бус зориулалтаар ашиглах.

  1. Аюулгүй байдал, чанар, дотоод хяналт хариуцсан нэгжийн ажилтанд тавигдах шаардлага

5.1. Ажилтныг ажилд авахдаа шатлан дэвших зарчимд тулгуурлан мэргэжил, дадлага, туршлага бүхий үндсэн ажилтнуудаас сонгон шалгаруулж, ААЧДХХН-ийн даргын саналыг харгалзан ИНҮТ-ийн дарга шийдвэрлэнэ.

5.2. ААЧДХХН -ийн дарга нь бакалавраас доошгүй зэрэгтэй иргэний нисэхийн үндсэн мэргэжилтэй, иргэний нисэхийн салбарт 8-аас доошгүй жил, үүнээс үйлдвэрлэлийн нэгжид 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх, ажлын байранд тавигдах шаардлагын мэргэшил, хэлний мэдлэг, ур чадварыг бүрэн хангасан байна.

5.3. ААЧДХХН-ийн ажилтан нь бакалавраас доошгүй зэрэгтэй иргэний нисэхийн үндсэн эсхүл инженер, эрх зүйч мэргэжилтэй, иргэний нисэхийн салбарт 5-аас доошгүй жил, үүнээс үйлдвэрлэлийн нэгжид 3-аас доошгүй жил ажилласан байх, ажлын байранд тавигдах шаардлагын мэргэшил, хэлний мэдлэг, ур чадварыг бүрэн хангасан байна.

5.4. ААЧДХХН-ийн удирдлага, ажилтан нь аюулгүй байдал, чанар болон дотоод аудиторын сургалтад хамрагдаж гэрчилгээжсэн байна.

5.5. ААЧДХНН-ийн дарга нь өөрийн шууд харьяалан удирдах нэгжид ажиллаж буй ажилтны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж албан тушаалд дэвшүүлэх, бууруулах, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх тухай саналыг ИНҮТ-ийн даргад гаргаж, шийдвэрлүүлнэ.

5.6. ААЧДХХН-ийн ажлын ачаалал, байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээнээс шалтгаалж ААЧДХХН-ийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай саналыг ИНҮТ-ийн даргад хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ.

  1. Бусад

6.1. Байгууллагад үнэтэй санал зөвлөмж болон зөрчил, дутагдлын талаар үнэн бодит мэдээлэл өгсөн хувь хүн, хуулийн этгээдийг ИНҮТ-ийн даргын шийдвэрээр урамшуулж болно.

6.2. Тус журамд орох өөрчлөлтийн саналыг ААЧДХХН-ийн дарга бичгээр хүлээн авч, тухайн санал нь үндэслэл бүхий, холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, ИНҮТ-ийн дарга баталснаар хүчин төгөлдөр болно.

6.3. ААЧДХХН-ийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар "Чанарын хяналтын үнэлгээ"-г хоёр жилд нэг удаа хийлгэнэ.

---oOo---

Мэдээлэл авах, дамжуулах заавар

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ ХҮРЭЭНД САЙН ДУРЫН БОЛОН ЗААВАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ЗААВАР

            Сайн дурын болон Заавал өгөх мэдээлэл нь Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа алба, салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд үүсч болох аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, алдаа дутагдлыг залруулах, ажилтнуудын сахилга бат хариуцлагыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой.

            Албан тушаалтан болон хувь хүн Сайн дурын болон Заавал мэдээлэл өгөхдөө тус төвийн Дотоод хяналтын албанд дараах хэлбэрээр мэдээлэл өгнө.

  1. Дотоод хяналтын албаны даргын утас:

976-71283010 /ажлын цагаар/

  1. Албаны цахим шуудан/email/-ийн хаяг: /24 цагаар/

icm@mcaa.gov.mn

мэдээлэл авах албаны утас: +976-8511-1113 /24 цагаар/

  1. Байгууллагын вэб сайт: /24 цагаар/

Дотоод хяналт цэс-Мэдээлэл авах дамжуулах цэс- Албан тушаалтан/Хувь хүн горим.

         Заавал мэдээлэх формыг ИНҮТ, түүний харьяа алба, салбар нэгжийн албан тушаалтан илгээнэ. Тухайн нэгжийн удирдлага зөв оновчтой ажилтныг томилж, үүрэгжүүлнэ.

            Сайн дурын мэдээлэх формыг хувь хүн, хуулийн этгээд ямар ч төрлөөр өгч болно. Тухайн өгсөн мэдээлэл нь үнэн бодит эсэх нь батлагдсан, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, үүсч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг болсон, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангахад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан бол шагнаж, урамшуулж болно.

 

 

© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв