Танилцуулга
Бүтэц, зохион байгуулалт
Дотоод хяналт, шалгалтын журам
Мэдээлэл авах, дамжуулах заавар
Танилцуулга

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүтэц, зохион байгуулалт
Дотоод хяналт, шалгалтын журам

 

Мэдээлэл авах, дамжуулах заавар

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ ХҮРЭЭНД САЙН ДУРЫН БОЛОН ЗААВАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ЗААВАР

            Сайн дурын болон Заавал өгөх мэдээлэл нь Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа алба, салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд үүсч болох аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, алдаа дутагдлыг залруулах, ажилтнуудын сахилга бат хариуцлагыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой.

            Албан тушаалтан болон хувь хүн Сайн дурын болон Заавал мэдээлэл өгөхдөө тус төвийн Дотоод хяналтын албанд дараах хэлбэрээр мэдээлэл өгнө.

  1. Дотоод хяналтын албаны даргын утас:

976-71283010 /ажлын цагаар/

  1. Албаны цахим шуудан/email/-ийн хаяг: /24 цагаар/

icm@mcaa.gov.mn

мэдээлэл авах албаны утас: +976-8511-1113 /24 цагаар/

  1. Байгууллагын вэб сайт: /24 цагаар/

Дотоод хяналт цэс-Мэдээлэл авах дамжуулах цэс- Албан тушаалтан/Хувь хүн горим.

         Заавал мэдээлэх формыг ИНҮТ, түүний харьяа алба, салбар нэгжийн албан тушаалтан илгээнэ. Тухайн нэгжийн удирдлага зөв оновчтой ажилтныг томилж, үүрэгжүүлнэ.

            Сайн дурын мэдээлэх формыг хувь хүн, хуулийн этгээд ямар ч төрлөөр өгч болно. Тухайн өгсөн мэдээлэл нь үнэн бодит эсэх нь батлагдсан, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, үүсч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг болсон, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангахад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан бол шагнаж, урамшуулж болно.

 

 

© 2022 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв