Сургалтын нэр
Орон нутгийн нисэх буудлын навигацийн тоног төхөөрөмжийн инженер техникийн ажилтнуудын давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
1 долоо хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Орон нутгийн инженер техникийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг хадгалах, сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон Орон нутгийн нисэх буудлын инженер, техникийн ажилтнууд