Сургалтын нэр
Цахилгаан хангамжийн систем, байгууламжууд, тэдгээрийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
40 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад иргэний нисэхийн цахилгаан хангамжийн систем, түүний онцлог байгууламжуудын бүтэц, ажиллах зарчим, холболтын схемийг сэргээн судалж, засвар үйлчилгээ хийх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох дадал чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

- ТХНҮА болон ОННБ-ын инженер техникийн ажилтнууд