ИНҮТ-ийн ХАБЭА-н баримт бичиг
Тогтолцоо, санхүүжилт
Хөдөлмөрийн нөхцөл
Эрүүл ахуй
ХАБЭА-н сургалт сурталчилгаа
ХАБЭА-н хууль, дүрэм
Стандартууд
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
Галын аюулгүй байдлын тухай
ИНҮТ-ийн ХАБЭА-н баримт бичиг
Тогтолцоо, санхүүжилт

Хөдөлмөрийн нөхцөл

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ (ХНҮ) нь ажилтны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй аюултай, хортой хүчин зүйлсийг үнэлэх, ажил хөдөлмөртэй холбоотой өвчлөлөөс ажилтныг хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх нотолгоог бий болгох зорилгоор хийгддэг хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үнэлгээ юм.

ИНҮТ нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.5, 31 дүгээр зүйлийн 31.2 дахь заалт, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны А/155 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам”, “MNS 5080:2023, “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал, үнэлгээнд тавигдах шаардлага” стандартад заасан шаардлагын дагуу салбар, нэгжийнхээ ажлын байруудад хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг шат дараатай зохион байгуулж байна.


Энэ чиглэлийн ажилд ахиц дэвшил гаргах зорилгоор ИНҮТ болон ХНХЯ-ны харьяа ХАБЭМТ нь 2023 онд Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулж, ажлын төлөвлөгөөг хамтран баталж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг аван ажиллаж байна.


Дээрх үнэлгээгээр хэвийн бус нөхцөлтэй нь тогтоогдсон эрүүл мэндийн өндөр эсхүл ноцтой эрсдэлтэй ажлын байранд жилд 1-ээс цөөнгүй удаа хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэж, ажилтнуудын эрүүл мэндийн эрсдэлийг хянаж, урьдчилан сэргийлэлтийн арга хэмжээний үр нөлөөг тогтмол үнэлэх ба ажлын байр шинээр бий болгох болон тухайн ажлын байрны үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэл, нөхцөл өөрчлөгдөх бүрд, химийн хорт болон аюултай бодис агуулсан түүхий эд, материал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг тухай хийлгэх ажил үргэлжилнэ.


Шинэчлэгдсэн журамд зааснаар ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээгээр хэвийн нөхцөлтэй нь тогтоогдсон, дунд эрсдэлтэй ажлын байранд 3 жил тутам, эрсдэлгүй ажлын байранд 5 жил тутам хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэх юм.
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 120.3 дах заалт болон байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.7 дах заалт, Хамтын гэрээний зохицуулалтын хүрээнд хэвийн бус нөхцөл нь тогтоогдсон ажлын байрууддаа нэмэгдэл хөлс олгох, нэмэгдэл амралтын хоног олгох, ажлын цагийг богиносгох зэрэг шаардлагатай түр арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.


Салбар нэгжүүд нь хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тайланг хүлээж авснаас хойш 12 сарын дотор ажлын байрны эрсдэлийг арилгаж, бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн тайланг баталгаажуулан үнэлгээ хийсэн итгэмжлэгдсэн байгууллагад хүргүүлэх үүрэгтэй ба энэ үйл явцад ИНҮТ-ийн ХАБЭА-н хэлтэс хяналт тавьдаг.


ХНҮ-ний дараагийн шатанд ажлын байрны эрсдэлийг бууруулах дэс дараатай арга хэмжээг хамгийн боломжит түвшинд тогтмол хэрэгжүүлдэг боловч үйлдвэрлэлийн технологи, ажлын онцлогоос хамааран эрүүл мэндийн өндөр, ноцтой эрсдэлийг нь арилгах боломжгүй нь тогтоогдсон хэвийн бус нөхцөлтэй ажил, мэргэжлийг тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тогтоох ажил мэргэжлийн жагсаалтад оруулах саналыг ажил олгогч болон салбарын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороодын дэмжлэгтэйгээр ХАБЭМТ болон Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Үндэсний хороонд уламжлан шийдвэрлүүлж байна.


ХНҮ-ий талаар нийт ажилтанд мэдлэг олгох зорилгоор Нисэхийн сургалтын төвийн “ХАБЭА-н нийт ажилтны сургалт”-ын хөтөлбөрийн хууль, эрх зүйн сэдэвт агуулгыг багтаан сургалтуудыг жил бүр явуулж байна.

Холбогдолтой журам, стандартууд: 

 1. Монгол улсын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2023 оны А/221 дугээр тушаал ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТ (legalinfo.mn)
 2. Хөдөлмөрийн сайдын 2023 оны А/155 дугаар тушаал "Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам"
 3. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тухай
Эрүүл ахуй

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй нь хөдөлмөр эрхэлж буй хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлсийг тандах, үнэлэх, хянах, тэдний эрүүл мэндийг дэмжих, мэргэжлээс шалтгаалсан болон ажилтай холбоотой өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгддэг. 

Холбогдолтой журам, стандартууд: 

 1. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 340 дүгээр тушаал "Эрүүл мэндийн урьдчилан болон хугацаат үзлэгийн журам"
ХАБЭА-н сургалт сурталчилгаа

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 17 дугаар зүйл болон ХНХЯ-наас тогтоосон журмын дагуу ИНҮТ-ийн харьяа Нисэхийн сургалтын төв нь ХАБЭА-н чиглэлээр дараах шаардлагуудыг ханган тусгай зөвшөөрлөөр гэрчилгээжин үйл ажиллагаа явуулж байна.
• ХАБЭА-н чиглэлээр тохижуулсан анги танхим, биет үзүүлэн, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн, номын сан
• Сургалтын хөтөлбөр
• Сургагч багш

 

Холбогдолтой журам, стандартууд: 

  1. ХАБЭА-н сургалт явуулах, шалгалт авах журам
  2. Нисэхийн сургалтын төвийн цахим хуудас

 

ХАБЭА-н хууль, дүрэм

ИНҮТ-ийн удирдлага нь ажил олгогчийн хувьд хууль тогтоомжид заасан ХАБЭА-н эрх, үүргүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27.5.1, 27.5.2 дах заалт болон MNS ISO 45001:2018 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо-Шаардлага, хэрэглэх заавар” стандартын 5-р бүлэгт заасан шаардлагыг харгалзан ИНҮТ-ийн хэмжээнд ХАБЭА-н чиглэлээр баримтлах бодлого, дотоод дүрмийг тодорхойлон баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

ИНҮТ-ийн ХАБЭА-н бодлого, дотоод дүрэмтэй iMcaa системээр нэвтрэн орж танилцана уу. Холбоос: https://imcaa.mcaa.gov.mn/

Холбогдолтой журам, стандартууд: 

 1. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
 2. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 3. ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм/ (legalinfo.mn)
 4. ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх/ (legalinfo.mn)
 5. 2023 оны А/221-тушаал ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТ (legalinfo.mn)
 6. 2015.06.22-ны А/114 дүгээр тушаал ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ, ОРОН ТООНЫ АЖИЛТАН АЖИЛЛУУЛАХ НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)
 7. 2023 оны А/155 дугаар тушаал ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх/ (legalinfo.mn)
 8. 2023 оны А/173 дугаар тушаал Журам шинэчлэн батлах тухай /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах/ (legalinfo.mn)
Стандартууд

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн холбогдолтой зарим стандартууд

 

 • MNS ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо-Шаардлага, хэрэглэх заавар
 • MNS ILO-OSH 1:2003 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны арга зүйн удирдамж
 •  
 • MNS 5080:2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал, үнэлгээнд тавих ерөний шаардлага  
 • MNS 4968:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага.
 • MNS 4969:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Сургалтын зохион байгуулалт. Үндсэн дүрэм
 • MNS 5079:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй. Ачих, буулгах ажлын аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
 • MNS 5107:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн физиологи. Биеийн хүчний ажлын ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхойлох арга.
 • MNS 6768:2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээ, ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага.
 • MNS 6658:2017 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага.
 • MNS 4990:2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь хорт бодисыг хэмжихэд тавих ерөнхий шаардлага.
 • MNS 5087:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Дэлгэц бүхий тоног төхөөрөмжтэй ажиллах эрүүл ахуй, эргономикийн ерөнхий шаардлага
 • MNS 5566:2020 Аж ахуй нэгж, байгууллага, барилга, байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 • MNS 5390:2004 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллага. Эрүүл ахуй. Цахилгааны галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага.
 • MNS 5150:2002 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Ерөнхий шаардлага.
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв