Тогтолцоо, санхүүжилт
Хөдөлмөрийн нөхцөл
Эрүүл ахуй
ХАБЭА-н сургалт сурталчилгаа
Хууль, дүрэм
Стандартууд
Тушаал, шийдвэр
Гамшгаас хамгаалах тухай
Галын аюулгүй байдлын тухай
Тогтолцоо, санхүүжилт

Эрүүл ахуй
 1. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 340 дүгээр тушаал "Эрүүл мэндийн урьдчилан болон хугацаат үзлэгийн журам"5373bfb5893cb0005664dec6d16ad353.pdf (moh.gov.mn)
Хууль, дүрэм
Стандартууд

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн холбогдолтой зарим тогтоол, тушаал, дүрэм, заавар, журам

1. “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2015 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 269 дүгээр тогтоол

ХАВСРАЛТ: “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”

2. “Тэтгэврийг хөнгөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай” НХХС-ын 2004 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн 77 дугаар тушаал

ХАВСРАЛТ: “Тэтгэврийг хөнгөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалт”

3. “Тэтгэврийг хөнгөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” НХХС-ын 2011 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/26 дугаар тушаал

4. “Тэтгэврийг хөнгөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” ХСХАНХС-ын 2016 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн А133/А77 дугаар хамтарсан тушаал

5. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батоах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/114 дүгээр тушаал

ХАВСРАЛТ: “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн журам”

6. “Журам шинэчлэн батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/223 дугаар тушаал

ХАВСРАЛТ: “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам”

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтэс

 • MNS 5080:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилал, хүчин зүйл. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ. 
 • MNS 12.4.007:81 Хамгаалах хэрэгсэл
 • MNS 4968:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Үйлдвэрлэлийн үйл
 • MNS 4969:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Сургалтын зохион байгуулалт. Үндсэн дүрэм
 • MNS 5079:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй. Ачих, буулгах ажлын аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
 • MNS 5107:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн физиологи. Биеийн хүчний ажлын ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм,тодорхойлох арга
 • MNS 5080:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилал, хүчин зүйл. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
 • MNS 5087:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Дэлгэц бүхий тоног төхөөрөмжтэй ажиллах эрүүл ахуй, эргономикийн ерөнхий шаардлага
 • MNS 4931:2000 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага, ангилал
 • MNS 5566:2020 Аж ахуй нэгж, байгууллага, барилга, байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 • MNS 4990:2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага.
 • MNS ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо-Шаардлага, хэрэглэх заавар
 • MNS ILO-OSH 1:2003 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны арга зүйн удирдамж
Тушаал, шийдвэр

12/02/2021

© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв