Сургалтын нэр
Цаг уурын автоматжуулсан системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
24 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад ATIS системийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, алсын хэрэглэгчдийг хянах, зааварлах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд