Сургалтын нэр
Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг /pbn/ нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглах сургалт, дадлага
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
8 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг (PBN) нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглахад холбогдох мэдлэг, ур чадвар, дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд