Сургалтын нэр
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци (pbn-2)-ийн хоёрдугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх шилжих сургалт, дадлагын хөтөлбөр
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
16 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг (PBN) хоёрдугаар үе шатыг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглахад холбогдох мэдлэг, ур чадвар, дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд