Сургалтын нэр
Аэродромын нислэгийн удирдлагын ажлын байрны өмнөх сургалт, дадлага
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
4 долоо хоног /160 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Аэродромын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл горилогчийг ИНД-65.305 (а) 1-р заалтад тавигдсан шаардлагын дагуу ажлын байрны өмнөх сургалт, дадлагад хамруулж, үндсэн мэдлэгийг сэргээж, ажиллах чадвар дадлагатай болгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: