Сургалтын нэр
Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн процедурын удирдлагын сэргээх болон давтан сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
8 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

ИНД-172.53 (г).2 болон Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны Сургалт, дадлагын журмын 10.4.4 дэх заалтуудад тавигдсан шаардлагын дагуу үндсэн мэдлэгийг сэргээж, ажиллах ур чадварыг бататган сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд