Сургалтын нэр
Бүсийн нислэгийн удирдлагын зэрэглэл горилогчийн ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
160 цаг /4 долоо хоног/
Төрөл
Танхим
Сургалтын зорилго
 
ИНД 65.303.(a).1/-р заалт буюу “Энэ дүрмийн дагуу нислэгийн удирдагчийн тухайн зэрэглэлийн дагуу үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх шаардлагын хүрээнд 65.305.(a)-д заасан сэдвүүдийг багтаасан сургалтад амжилттай хамрагдсан байх” шаардлагыг хангахад оршино.
 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд