Сургалтын нэр
Орон нутгийн нислэгийн удирдагч, нислэгийн мэдээллийн ажилтнуудын сэргээх, давтан болон онцгой нөхцөл, тохиолдлын сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
2 долоо хоног /80 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

ИНД-172.53 (г). 2/-р, ИНД-65.309.(г). дугаар заалтуудад тавигдсан шаардлагын дагуу үндсэн мэдлэгийг сэргээж, онцгой нөхцөл тохиолдлын үед ажиллах чадвар дадлагатай болгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд