Сургалтын нэр
Ойртолтын ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн процедурын удирдлагын сэргээх болон давтан сургалтын хөтөлбөр
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
8 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

ИНД 172.53(г).2/- болон Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны Сургалт, дадлагын журмын 10.4.4 дэх заалтуудад тавигдсан шаардлагын дагуу үндсэн мэдлэгийг сэргээж, ажиллах ур чадварыг бататган сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд