Сургалтын нэр
Нислэгийн удирдагчдад зориулсан нислэгийн онцгой тохиолдол, нөхцлийн давтан сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
1 өдөр /8 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Нислэгийн удирдлагын зэрэглэл эзэмшигчдийг Иргэний нисэхийн багц дүрэм 65.309.(г) дэх заалтын шаардлагын дагуу нислэгийн онцгой тохиолдол, нөхцөлийн сургалтад хамруулж холбогдох мэдлэг, ур чадвар, дадлагыг олгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: