Сургалтын нэр
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын танилцах сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
160 цаг /3 долоо хоног/
Төрөл
Танхим
Сургалтын зорилго
 
Энэхүү сургалт нь Нисэхийн сургалтын төвийн “Үйл ажиллагааны үндсэн заавар””Хөтөлбөр боловсруулах журам” НСТЖ-09 зэргийг үндэслэн боловсруулагдсан ба нислэгийн удирдагч мэргэжлээр суралцах суралцагчдад зориулан иргэний нисэхийн талаар анхан шатны мэдлэг олгоно.
 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд