Сургалтын нэр
Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
480 цаг /12 долоо хоног/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Нислэгийн мэдээллийн ажилтан бэлтгэх сургалтад суралцсанаар суралцагчид нислэгийн мэдээллийн ажилтны мэргэжил эзэмшиж, уг мэргэжилд тавигдсан шаардлагын дагуу ажиллах чадвар дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд