Сургалтын нэр
Нислэгийн удирдагч нарт зориулсан агаарын навигацийн тооцоололтын сэргээх болон давтан сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
8 цаг
Төрөл
Танхим
Сургалтын зорилго
 
ИНД-172,53(г).2 дахь заалтад тавигдсан шаардлагын дагуу үндсэн мэдлэгийг сэргээж, онцгой нөхцөл тохиолдлын үед ажиллах чадвар дадлагатай болгоход оршино.
 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд