Сургалтын нэр
Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн процедурын удирдлагын сэргээх болон давтан сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
32 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтныг ИНД-175.53.(г).2 болон Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны Сургалт, дадлагын журмын 10.4.4 дэх заалтуудад тавигдсан шаардлагын дагуу үндсэн мэдлэгийг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд