Сургалтын нэр
Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудад зориулсан давтан сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
5 хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудын мэргэжлийн давтан сургалт нь өсөн нэмэгдэж буй олон улс болон орон нутгийн нислэгийн хэрэгцээ шаардлагад өссөнтэй холбоотойгоор хэсгийн ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, ажиллах хүчний нөөц бололцоог бэхжүүлэх, нэмэгдүүлэх үндсэн чиглэлтэй бөгөөд сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай зохион байгуулахад энэ сургалтын зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд